VÄLKOMMEN TILL SERO 

 Föreningen för Förnybar Energi & Energieffektivisering

      

          

 

Välkomna till en mötesplats om ljus och hållbarhet!

Vi inspireras och lär oss om hur vi kan skapa trygga utemiljöer med moderna belysningslösningar, hur vi kan producerar egen grön el med solceller, samt hur vi skapar trivsamma innemiljöer med gröna växter. Vi delar praktiska erfarenheter, visar på innovativa helhetslösningar och du får kunskap om hur ljus kan användas på olika sätt.  Under en spännande eftermiddag träffas fastighetsägare och andra intressenter på Karlstad Innovation Park. 

Datum: 8 mars 2018 Tid: 12:00 – 16:15

Plats: Karlstad Innovation Park

Klicka för att läsa mer!


 

Nytt nr av Förnybar Energi nr 4/2017

Läs bl a om:

  - Kampen om en batterifabri

  - Ett steg framåt för klimatet i Bonn

  - Sverige bör lämna Euratom

  - Hampanätet ny medlem i SERO

  - Amerikanskt företag storsatsar på svensk vindkraft

Läs Förnybar Energi 4/2017

 

 Utgivningsplan tidningen 'Förnybar Energi' 2018

   nr - till medlemmarna(ca)

   1 - 15 mars

   2 - 5 juni

   3 - 1 oktober

   4 - 15 december


 

                                                

Pressmeddelande    2017-11-28

’’Mycket är osäkert kring slutförvaret av det svenska kärnavfallet”

SERO:s slutkommentar till slutförvarsprocessen om utbränt

kärnbränsle vid Mark och miljödomstolen, MMD, vid Nacka Tingsrätt.

Dalby 28 nov 2017

SERO underkänner det förslag till hantering av kärnavfall som Svensk Kärnbränslehantering, SKB, lagt fram för domstolen. I stället förordar vi ett bättre, billigare och säkrare sätt att hantera avfallet. Vårt förslag innebär att mellanlagret CLAB stängs och utryms. Det bör ersättas med kyltorn av betong där luft cirkulerar av värme från tornen. Denna passiva luftkylning används nu i flera länder medan aktiv vattenkylning av CLAB-modell orsakade en svår explosion i Fukushima med omfattande radioaktiva utsläpp då vattenkylningen upphörde. Kyltornen, kallade Dry Casks kan fungera i 100 år eller mer. Samtidigt minskar restvärme och strålning med över 50 %. SKB föreslår att bränsleelementen inneslutna i kopparkapslar förvaras i bergtunnlar på 500 meters djup. Att spränga dessa tunnlar skulle kosta många miljarder. Alternativet är att stoppa ner avfallet i 5 km djupa borrhål med ca en halv meter i diameter. Lovande försök med den tekniken har genomförts och genom att mellanlagra avfallet i Dry Casks ges rådrum för att dokumentera den tekniken. Hittills har SKB inte redovisat alternativet Djupa borrhål fullt ut vilket Miljöbalken kräver. Miljödomstolen ska lämna ett yttrande till regeringen i december. Därefter kommer regeringen att besluta om att godkänna ansökan eller ställa ytterligare krav. Den nära två månader långa processen i Miljödomstolen har dagligen på plats bevakats av Leif Göransson från SERO.


Göran Bryntse
Ordf. SERO 

 

 

 

Den 14 oktober höll Sero sitt styrelsemöte vid ETC Solpark i Katrineholm.

Se fler bilder:!

 


Nytt nr av Förnybar Energi nr 3/2017

 

       

Vindkraftens kostnader halveras till 2030        2017-09-24

Enligt en färsk studie av USAs National Renewable Energy Laboratory, NREL, kan de osubventionerade kostnaderna för ny vindkraft sjunka till 23$/MWh (ca 18,5 öre/kWh), år 2030. Rapporten heter "Enabling SMART Wind Power Plant of Future through Science-based innovation" och är finansierad av US Department of Energy, DOE.
Synpunkter på EU-kommissionens förslag till ny energipolitik
Här kommer SEROs synpunkter på EU-kommissionens förslag på ny energipolitik.
1. 45 % förnybar energi 2030 med nationella, bindande mål
2. 40 % energieffektivisering av primär energianvändning, med bindande,
nationella mål.
3. 70 % förnybar energi i Sverige 2030
4. Förnybar energi ska ha förtur till elnätet, s k priority dispatch
5. Nationella stödsystem ska gälla för anläggningar < 18 MW, upp till 100 %
förnybart.
6. Nej till kapacitetsmarknader, satsa istället på efterfrågeflexibilitet
7. Sverige ska lämna Euratom
8. Kärnkraft ska inte undantas från marknaden, nej till gräddfil för kärnkraft.
9. EU ska ha en avvecklingsplan för kolkraft
10. Ta bort alla subventioner av kärnkraft och fossilenergi
11. Ursprungsgarantier ska tillåtass
     2017-09-18     

Läs mer:


Göran Bryntse debattartikel i Skånska Dagbladet 17 aug:

Solrevolutionen är här, läs artikeln

 Göran Bryntse debattartikel i ETC, 28 aug:

EU försämrar för förnybar energi –

Vi måste ta strid, klicka  

 

  

NU HAR JAG LÄMNAT ÖVER STAFETTPINNEN!

Efter drygt 10 år som ansvarig för SERO:s hemsida
har jag nu lämnat över stafettpinnen till Jan Ternhag
.
Jag tackar för den här tiden och önskar Jan och SERO
Lycka Till/ Birgit Ek.

Jan nås på  jan.ternhag@gmail.com eller
tel 070 -  365 44 30


                                                                                               NUMMER 2 2017 ute nu.
Mycket spännande läsning bl.a rapporter från energiseminarium och årsmöte.

TREVLIG MIDSOMMAR!
(Klicka på bilden för att läsa tidningen)

 

FINT PRIS TILL SERO!


 I samband med SVIFs årsmöte i Ullared 11 Maj tilldelades SERO årets vindkraftspris

 

                 Årsstämma och Energiseminarium 2017

                             Tillsammans med SVIF          Både Sverige och SERO fick fina priser
          Alla presentationer och bilder hittar du HÄR
         
 

SolarSuper State Price 2017


Sverige fick 2017 års SolarSuperState pris då vi har näst mest vindkraft per capita i världen. Energiminister Ibrahim Baylan tog emot priset på SERO:s och SVIF:s gemensamma årsmöte.

Läs mer HÄR
 

Biodrivmedel:

Vilken politik krävs för underlättandet av ökad inhemsk produktion och användning

Av Sven Bernesson
Läs HÄR

 
Här kommer årets första utgåva av
FÖRNYBAR ENERGI & ENERGIEFFEKTVISERING
Här får du bl.a veta vad de olika partierna tänker göra för att få fram mer bioenergi

Klicka på bilden för att bläddra och läsa!

 

 Vansinniga miljökrav hotar hundraårigt 
 vattenkraftverk


 Myndighetsingrepp riskerar att slå ut Mats Johansson lilla vattenkraftverk från tidigt 1900-tal och sätter käppar i hjulet för de lokala lantbruken.

I Gummersta strax utanför Nyköping ägnar sig företagaren
  Mats Johansson åt flera verksamheter. Förutom maskinentreprenad inom jordbruket
  bedriver han även skogsbruk och småskalig vattenkraft. Sedan han lade ned sin
  mjölkgård för några år sedan har han framgångsrikt utvecklat sin månghövdade
  näringsverksamhet, men nu hotas både vattenkraften och skogsnäringen av
  myndighetsaktivism.
  LÄS MER HÄR


 

 FÖRNYBAR EL PÅ LIKA VILLKOR!


Namninsamling för skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion.

Det måste bli lika villkor för alla som vill producera sin egen förnybara el. Sedan snart två år tillbaka får vissa hushåll
  med egen elproduktion en skattereduktion. Men tyvärr gäller det bara de som kan sätta
  upp solceller på det egna taket eller ett litet vindkraftverk på tomten. Även de som bor i
  lägenhet och köper andelar i solkraft och vindkraft borde omfattas av skattereduktionen.
  Först då kan alla investera i grön el på lika villkor - oavsett om man bor i villa eller lägenhet
. Vi behöver mer förnybart och regeringen har länge lovat att utreda hur även andelsägare
  av förnybar el ska kunna få en skattereduktion. Men utredningen drar ut på tiden. Vill du
  också se en rättvis beskattning av egen, grön elproduktion?
  
                                              Skriv under HÄR och nu!


 
REMISSVAR. Förslag till strategi för ökad användning av solel
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) anser att alla skall kunna gå ifrån att vara passiva köpare av elenergi till att kunna producera egen el oberoende var man bor, hur fastigheten ägs eller vilken verksamhet som bedrivs. SERO ser i princip positivt på de lagda förslagen men 
  målsättningen  måste skärpas.
  Nedan lämnas vår uppfattning på de punkter i rapporten   där vi har kompletterande
  synpunkter, punkter vi inte kommenterar stöder vi.
  Läs hela remissvaret Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16)
  samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Diarienummer
  M2016/02401/Ee
HÄR
  20170112
 
    2016 har varit ett händelserikt år, under vilket Energikommissionen 
  arbetat fram en parlamentarisk överenskommelse om 100 % förnybar
  elenergiförsörjning 2040. SERO välkomnar att nu en riksdagsmajoritet
  stöder samma mål som SERO haft sedan länge. Vi välkomnar också
  att Energikommissionen nyligen föreslagit 50 %  energieffektivisering
  som mål till 2030. En riksdagsmajoritet har vidare via  Miljömålsberedningen kommit
  överens om det utmärkta målet att Sverige ska uppnå  fossilfrihet 2045.
  Vi har påverkat besluten genom att uppvakta samtliga riksdagspartier och 
  Energikommissionens sekretariatet. Vi har också uppvaktat regeringen om bl a  
  vindkraft och elnätsavgifter och träffat flera andra viktiga aktörer i energipolitiken, t ex
  Vattenfall. Flera debattartiklar har publicerats och vår tidning, Förnybar energi & Energi-
  effektivisering, har väckt stort intresse även bland våra makthavare   
  2017 blir ett nytt händelserikt år då EU, Riksdag och regering ska fatta flera viktiga
  beslut om energipolitiken. SERO kommer givetvis att fortsätta aktivt påverka på alla
  nivåer för bättre villkor för förnybar energi och energieffektivisering. Det gäller t ex
  elcertifikaten, solenergin, EUs energiunion.
  Jag hoppas att många medlemmar vill delta i vårt årsmöte 11-12 maj i Ullared för att
  där utveckla vår verksamhet och energipolitik. Årsmötet kommer delvis att samordnas
  med SVIFs årsmöte

  Avslutningsvis vill jag önska alla SEROs medlemmar och även andra
  energiintresserade God Jul och ett Gott Nytt År
 
Göran Bryntse, ordf.

Utredning om skärpt reglering av elnätsavgifterna


Regeringen vill tydliggöra och skärpa regelverket kring elnätsavgifterna. Energimarknadsinspektionen får därför i uppdrag att lämna förslag på hur avkastningen från elnätsavgifter ska regleras.
− Kundernas krav på skäliga avgifter måste på ett vettigt sätt balanseras mot att företagen ska ha en skälig avkastning och en möjlighet att fortsätta utveckla elnäten. Jag vill också få enklare och snabbare rättsprocesser, vilket gynnar alla aktörer, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
                                                                                                                           Läs mer HÄR
 

DEBATT

Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse.

För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick i stäv med nya EU-krav, skriver bland andra Anders Wijkman, avgående ordförande i Miljömålsberedningen.
Läs mer HÄR


 

 
FÖRNYBAR ENERGI NUMMER 4 2016

Om Salixplantering i Köping, Solenergi, Elcertifikatssystemet och mycket, mycket mera .


Klicka på bilden för att läsa.


 
Överenskommelse om Sveriges mål för energi-  effektivisering

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Krist-
  demokraterna slöt den 10 juni 2016 en ramöverenskommelse om energipolitiken.
  Överenskommelsen ger långsiktighet i  energipolitiken och skapar förutsägbarhet för såväl
  elmarknadens aktörer som för samhället. En del av överenskommelsen är att ett mål för
  energieffektivisering till 2030 för Sverige ska beslutas under 2017.
  Läs mer HÄR                                                                                                              (2016-12-07)

 

  SÅ MYCKET FÖRNYBART FINNS I
 VÄRLDEN

Vill du få en överblick över hur mycket installerad förnybar elkapacitet och -produktion det finns i världen? IRENA har tagit fram ett överskådligt verktyg som även visar utvecklingen över tiden för den valda tekniken.


Använd verktyget från IRENA

 
 

DEBATT: Sänk elnätsavgifterna

Elnätsavgifterna för svenska konsumenter kommer att de närmaste fyra åren, 2016-2019, att i genomsnitt uppgå till ca 50 miljarder/år, exklusive moms. Det kan jämföras med att år 2000 betalade elnätsabonnenterna ca 15 miljarder/år. I den vevan gjordes en utredning av LRF med rubriken ”Hälften är nog” där man kom fram till att ”effektivisering och eliminering av korssubventionering kan minska nät avgifterna till hälften av dagens nivå”
Läs hela debattinlägget HÄR

 

 ENERGIPOLITIK:

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt


Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5
  öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom
  avdrag i punktskattedeklaration. Det är i princip en skattebefrielse som tar bort det
  ekonomiska hindret för större fastighetsägare som vill bygga flera solcellsanläggningar.
  Ändringen som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EUs
  statsstödsregler, föreslås gälla från första juli 2017.(20161122)
  LÄS MER HÄR
 

SERO uppvaktade regering och riksdag.20 oktober fick SERO tillfälle att under en timme träffa statssekreteraren i energifrågor, Nils Vikmång, för att lämna synpunkter på och diskutera Sveriges energiförsörjning.

 
  Vi talade om de för alltför höga elnätsavgifterna (Göran Bryntse), vindkraft (Mats
  Weinesson), solenergi, (Su-Ping Chen-Burman) och vattenkraft (Christer Söderberg)
  Vikmång sade att det pågår en översyn av elnätsavgifterna och solenergistödet. Mats
  påtalade det besvärliga läget för de småskaliga vindkraftsägarna och presenterade flera
  förslag till lösning. Su-Ping förordade ett solrotsavdrag på 70 % och Christer påtalade bl. a
  rättsosäkerheten för småskaliga vattenkraftsägare. Vikmång uttryckte förståelse för de
  flesta av våra synpunkter.
 
  Efter mötet gick vi till Riksdagen där vi träffade Lise Nordin (mp) och Rickard Nordin (c).
  Där anslöt också från oss Sven Bernesson, som framförde synpunkter på bioenergi. Det
  framkom bl a att den kommande vattenkraftfonden har öronmärkta pengar för småskalig
  vattenkraft och att det sannolikt blir en fortsättning på miljörörelsens bevakning av
  kärnavfallsproblematiken. En utförligare rapport om mötena kommer i decembernumret
  av SERO:s tidning, "Förnybar energi".
 

                    "Nordic Renewable Energies Council".
 I Nordiska rådets lokaler hölls den 6 oktober ett möte som resulterade i bildandet av   
 "Nordic Renewable Energies Council". Föreningen ska stärka samarbetet mellan
 nordiska miljöföreningar med inriktning mot förnybar energi samt ha ett nära samarbete

 med EREF, ( European Renewable Energies Federation ). En arbetsgrupp tillsattes med
 varsin representant från Norge, Danmark, Finland och Sverige i syfte att utveckla formerna
 för samarbetet.Föreningen ska också arbeta mot politikerna i syfte att förbättra villkoren för
 förnybar energi i hela Norden och de baltiska staterna.
Rapporter och bilder finns HÄR
 2016-10-14                                                                         

 
    DEBATT:”Massiva skattelättnader till eljättarna är 
 kontraproduktivt
”.

Regeringen förbereder skattesänkningar på närmare 3,3 miljarder kronor per år för framförallt de tre stora eljättarna. Men att gynna eljättarna på bekostnad av hushållen är kontraproduktivt, skriver Linda Burenius  
Magnusson och Jennie Wiederholm.
Läs hela debattinlägget HÄR

SERO:s remissvar på

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion SOU 216:31.

hittar du HÄR
 
 

ATT PLANERA FÖR FÖRNYBAR ENERGI 2040

Energikommissionen beslutade i juni med stor parla- mentarisk majoritet att Sveriges energiförsörjning ska ha som mål att baseras på 100 % förnybar energi år 2040.

    För att uppnå målet behövs en plan.  SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, 
    utgår i sitt förslag från bifogade figur.
    Läs hela Göran Bryntses artikel, publicerad i Skånska Dagbladet 27 juli 2016, HÄR

  

 
 

HAN BYGGER NYTT KRAFTVERK VID HUSKNUTEN

Det tillhör inte vanligheterna i dag att någon bygger sig ett nytt vattenkraftverk. Men i Lillån i Vessigebro är det dags, hemma hos Jan-Åke Jacobson och hans familj.


Läs mer HÄR

 
    EVALD HOLMÈN HAR GÅTT UR TIDEN

Evald Holmén föddes 1929 i Långaryds socken i sydvästra Småland och gick bort på midsommarafton 2016. Evald var en känd och uppskattad specialist på vattenturbiner och han delade generöst med sig av sina kunskaper. Hans karriär inom turbinbranschen började på NOHAB i Trollhättan i början av 1950-talet.............

Läs mer HÄR

  Årsstämma & Energiseminarium 2016
          Tema 100% Förnybar energi


        Alla presentationer, föredragsanteckningar och bilder
        hittar du HÄR

 
 

DEBATT: Förnybar energi måste få stöd

Regeringen har tillsatt Energikommissionen för att lösa Sveriges långsiktiga energibehov. När de enda signalerna från kommissionen handlar om en justering av effektskatten hamnar vårt förtroende för den svenska energimarknaden i fritt fall, skriver sex företrädare för vindkraftsbolag.
Läs mer HÄR

 

Göran Bryntse har blivit vald till vice ordförande (Vice President) i EREF, European Renewable Energies Federation.

Mer info om EREF hittar du HÄR
 

Det behövs ett snabbt stöd för krisande små elproducenter


Med en ersättning under 30 öre per kWh för el och certifikat tillsammans går det inte att undvika stora underskott på drift av kraftverk som investerat stort de senaste åren. SERO kommer därför att genomföra ett  projekt med syfte att påverka regeringen att vidta vissa åtgärder som medverkar till att förbättra situationen för de drabbade företagen  Läs mer HÄR

Blankett att fylla i för den som vill bidra med faktaunderlag inför kommande uppvaktningar Hittar du HÄR
 

DEBATT: Ny kärnkraft illa för klimatet

"I klimatdebatten förekommer regelbundet påståenden om att kärnkraften är koldioxidfri. Det är fel. I själva verket finns det ingen koldioxidfri elproduktion om man, som sig bör,    bedömer den ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraften släpper  ur ett sådant perspektiv ut betydligt mer koldioxid än vad  förnybar energi gör " säger Göran Bryntse, SERO 
  Läs hela debattinlägget HÄR
 

DEBATT:  ”Nätavgifterna är på tok för höga”


Vi betalar alltför höga fasta avgifter för elnätet. Dessa dominerar ofta konsumenternas kostnader för elnätet och det utan rimlig anledning. Tvärtom, det minskar motiven för att spara energi.                                                 LÄS MER HÄR
 
SEROs mål är att Sveriges energiförsörjning år 2040 ska baseras på 100 % förnybar energi. Grundprincip för att klara klimatomställningen är att hållbarhet och ekologi överordnas ekonomin.

SEROs program för 100 % förnybar energi i Sverige.
hittar du HÄR


 
Regeringen tillsatte våren 2015 en Energikommission som ska ta fram ett underlag för en energipolitisk överens- kommelse. Hösten 2015 hölls 6 seminarier vars innehåll sammanfattats av Sven Bernesson och Gunnar Grusell från SERO.
Läs mer HÄR
 

FINNS DET VIND FINNS DET MÖJLIGHETER!


Intressant läsning hittar du i Nyhetsbrevet Småskalig Vindkraft


 

KLIMATMÖTET I PARIS – EN FRAMGÅNG

Den 12 december kom klimatförhandlarna ut från sitt slutmöte, som vanligt helt slutkörda, men till skillnad mot tidigare möten med ett leende på läpparna. Detta möte var det 21 klimatmötet, COP 21, och det mest framgångsrika med överenskommelser om hur det globala utsläppet av koldioxid ska minskas och hur temperaturhöjningen ska hejdas.

Läs mer HÄR

 

 DEBATT: Världen behöver inte mer 

 kärnkraft


Förnybar energi räcker mer än väl för att försörja världen med energi i framtiden, skriver Göran Bryntse.


Läs mer HÄR

 
                                                                
Vattenkraftbranschen erbjuder miljöfond – om politikerna gör sin del

Resultatet av mer än ett års diskussioner, dels inom den s.k. högnivågruppen där Vattenfall, Statskraft, E.On, Fortum, Tekniska Verken i Linköping, Skellefteå Kraft, SVAF och miljöorganisationerna ingått, men också inom Svensk Energis arbetsgrupp Vattenkraft (där Gunvor Axelsson är adjungerad) och styrelse är beslutet att stötta verksamhetsutövare som åläggs åtgärder genom bildandet av en branschfond. Allt under förutsättning av politiken och myndigheterna uppfyller ett antal grundläggande krav.
                                          Läs mer på Svenskvattenkraft.se
  
                                                                                                Mer att läsa HÄR och HÄR

 

”Svensk industri har gigantisk potential att spara energi”

Stora mängder energi slösas bort i Sverige. Det är dags att sätta upp nya ambitiösare mål för energieffektivisering. Att spara energi är dessutom billigare än att bygga ut förnybar produktion, skriver Göran Bryntse, Hans Nilsson och Lotta Bångens.
Läs debattartikeln HÄR


 
 

 Hot mot småskalig vattenkraft


Ett litet kraftverk klarar inte de stora kostnaderna för en nyprövning, man föredrar att lägga ned kraftverket, men då blir följdkravet utrivning av anläggningen, vilket kräver tillstånd liknande nyprövning, skriver Ann-Kristine Johansson och Christer Söderberg.
Läs debattartikeln HÄR 
 
SERO:s REMISSVAR på:
Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2016-2025
Hittar du HÄR


 
 
HAN VÅGAR SATSA PÅ SMÅSKALIG VATTENKRAFT

 Om Örjan Carlsson, småskalig vattenkraftproducent
 Se filmen HÄR.

EREF ACTIONS  - PAST AND FUTURE.

Se presentationen HÄR

 

  ETC bygger 20 nya solcellsparker

För att sprida solelen till fler kommuner, byar och – kanske framförallt – för att göra mer ren energi bygger ETC 20 nya solcellsparker runt om i landet. Du kan hjälpa till!
LÄS MER HÄR.

 

     Propositionen om Ambitionshöjning för förnybar el och 
     kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 bifölls av
     Riksdagen
       


       Som väntat biföll på onsdagen Riksdagen propositionen om ambitionshöjningen för
       förnybar el och kontrollstationen. Det innebär att den höjda kvotplikten träder i kraft
       från och med 1 januari 2016 och att ambitionshöjningen slår igenom från och med
      1 januari 2018.
       Läs hela NEAS artikel HÄR


 

              Nödrop frå en vattenkraftverksägare!   


  Till Sveriges politiker

Erinringar om följderna av tillämpning av ett s.k. regleringsbrev 2012 ang. ökad tillsyn av vattenkraftverk bl.a:

Regleringsbrevet i fråga tillkom under förra regeringens regeringstid. Miljöminister Andreas Carlgren var föredragande vid det regeringssammanträde som föregick den ökade tillsynen,

Följderna för vår vattenverksamhet på fastigheten Bösamöllan 1:1 i Lunds kommun har blivit katastrofala. Andreas Carlgren har i en tidningsintervju tillstått att ”Detta var aldrig vår avsikt”, ett erkännande som hjälper oss föga när vi nu står på ruinens brant.
LÄS HELA BREVET HÄR!

  .

 

  Nummer 3 2015 FE&EFMycket spännande läsning. Klicka på bilden!
 

Påskynda omställningen genom  
folkbildning

Ett Sverige baserat på 100 procent förnybart år 2040 är idag fullt realistiskt, men det förutsätter ett slut för den massiva indoktrineringen att en sådan omställning är omöjlig, skriver Göran Bryntse och Ann-Kristine Johansson.
                                  Läs hela debaattinlägget HÄR
                                                        


 

  VATTENKRAFTENS VÄNNER


   En organisation för alla som vill stödja vattenkraften.
   Mer information hittar du HÄR 

Energi- och Hållbarhetsforum Väst


En ny lokalförening i SERO-familjen tänkt att verka i Västra Götaland och främst Göteborg har bildas.

Mer info HÄR
HÄR hittar du föreningens Facebook-sida


 

 Vattenkraften och miljön

Vattenkraften, elproduktionen, klimathotet och den biologiska mångfalden är alla frågor som miljölagstiftningen hanterar. Behöver den moderniseras för att klara avvägningarna mellan olika intressen?
Följ debatten i Dagens Samhälle
 

Vattenmagasinen nu över 90 procent:
"Vattenkraften mot ett nytt rekordår"


En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år
1950. 
      "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för  vattenkraften", säger Magnus 
       Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.
       Pressmeddelande från Svensk Energi 20150812      LÄS MER HÄR

 

 KEEP ON TRACK


KEEP on TRACK www.keepontrack.eu är ett EU-projekt där SERO deltar. Projektet går ut på att bevaka att medlems- ländernas regeringar uppfyller sina förnybarhetsmål. För SEROs del har Sven Bernesson kartlagt hinder/barriärer för förnybar energi Läs mer här.
 
SERO granskar hanteringen/lagringen av utbränt kärnbränsle.
Mer om detta och SERO:s remissvar hittar du HÄR

Se pressmeddelandet HÄR


 
SERO PROTESTERAR MOT ELNÄTSBOLAGENS    UTNYTTJANDE AV SIN MONOPOLSTÄLLNING

Läs pressmeddelandet HÄR
 

JOINT DECLARATION

12 stater i central europa har beslutat att samverka för en gemensam integrerad elmarknad för att främja utbyte, säkerhet och hållbar utveckling. Staterna är Luxemburg,
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland, Norge, Polen, Sverige och Schweiz.
Läs det gemensamma uttalandet HÄR!
                                                                                                          

 


VATTENKRAFT  -
REN, FLÖDANDE ENERGI

          En dag vid Silverforsens Kraftstation.
  En rapport av Eva Nilsson, Hushållningsällskapet Värmland. LÄS HÄR

  V
attenkraft är den mest miljövänliga energin
  Den småskaliga vattenkraften har lägre utsläpp av klimatgaser än något annat sätt att
  producera el    LÄS MER HÄR 


  Tillämpningen av Miljöbalken 11 kap. 12 § blev våldtäkt på landsbygden
  LÄS MER HÄR


                                
                                                           

                                


 

Från årsmötet 2015

 För trettiofemte året samlades ett 50- tal energiintresserade
 personer till SEROs årsmöte och energiseminarium den 8 -9 maj. Eventet var för  året förlagt till Nässjö och Träcentrums vackra lokaler. Vi deltagare fick möjlighet att lyssna till många intressanta föredrag med stor spridning av ämnena , allt från pellets, solvärme och vattenkraft till Bodil Jönssons intressanta och träffsäkra betraktelse över begreppet tid. Förutom seminarium och årsmötes- förhandlingar delades för sjunde året SEROs energi- och
   miljöpris ut. Det gick i år till Mikael Wik, en bonde som satsat på vindkraft och ekologisk
   produktion. Mer om Mikael Wik HÄR
   LÄS MER OM MÖTET HÄR  Här hittar du också ett urval av seminariets presentationer.
 

SERO ÄR STARKT KRITISK TILL FINANSDEPARTEMENTETS FÖRSLAG OM ELSKATTER

Läs mer här
Läs SERO:s remissvar här

 
        
      SOL och ELTRAKTORER
      Kurt Hansson rapporterar från ett studiebesök i Moskva
      Ladda ner rapporten HÄR

      "Eltraktorn är ett alternativ när oljan sinar" säger Kurt i
       en debattartikel. LÄS HÄR
 

SERO skriver till kulturministern!

SERO överlämnar härmed ett öppet brev till kulturministern med vädjan om att stoppa rivningen av omistliga kulturarv inom småskalig vattenkraft.

LÄS HELA BREVET HÄR


 

  SERO:s Elcertifikatpool

  Mer information om SERO:s elcertifikatpool hittar du HÄR
  Anmälningsblankett till SERO:s elcertifikatpool hittar HÄR

 
 Gå med i Facebooks-gruppen BEVARA KVARNDAMMARNA
och skriv på uppropet HÄR
                                                                      
Current and Future Cost of Photovoltaics


 Ladda ner rapporten (Eng) HÄR
EREF NEWSLETTER JAN 2015 (ENG)
Ladda ner HÄR  MYNDIGHETERS AGERANDE I VATTENMÅL
- EN KRAFTVERKSÄGARES OJÄMNA KAMP.


 Läs hela berättelsen här
  VATTENKRAFT I SKOTTLAND
  En rapport från BHA:s konferens i Glasgow
  2014 av Christer Söderberg
 
LÄS HÄR
NYTT REMISSVAR FRÅN SERO
Svar på remiss från Energimyndigheten angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken.
Läs svaret här
Yttrande från SERO angående fastbränslepannor upp till 500 kW.    Läs yttrandet här


INTRESSANTA RAPPORTER

  • EU 2030 Climate & Energy Declaration  HÄR
    • Subsidies and costs of EU energy  HÄR
us
  ELEKTRIFIERING AV JORDBRUKSMASKINER
  Direktkoppling till solföljare och elnät.

 Ett examensarbete av  Oscar Lagnelöv
 Läs eller ladda ner
HÄR
 
 ÖPPET BREV TILL POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE
 Småskalig vattenkraft - kommer den att försvinna
  LÄS BREVET HÄR
 Svenska solcellsparker växer över megawatt-gränsen
 Två solcellsparker spränger 1 megawatts-gränsen i år.

 
Läs mer här 
 
  NY SERO - FÖRENING I SMÅLAND 
 
Läs mer här
 
    Sven Ruin har tilldelats Skånes Vindkraftspris 2014
  
  Läs mer här

HÅLLBARA TRANSPORTER
- ett seminarium i regi av Energiintelligenta Dalarna


Från  vänster :Roland Davidsson och Birgit Ek, SERO , prof.emerita Bodil Jönsson, Christer Söderberg, Göran Bryntse och Gunnar Grusell från SERO och slutligen Dr. Doerte Fouquet, EREF samt Peter Danielsson , SERO

Energiintelligenta Dalarna arrangerade för tolfte året ett intressant energiseminarium, i år med tema "Hållbara transporter". Närmare 25 olika föreläsare deltog och du hittar deras presentationer samt videofilmer från dagen HÄR


SOLEN GÅR I MOLN
Om man vill att folk skall ändra beteende bör man göra det möjligt och enkelt. Det är den bärande tanken inom beteendeekonomin där man utvecklar metoder att ge folk en “knuff” (på engelska: nudge) så att det blir lättare. Och det är tanken bakom IEAs rekommendationer när det gäller att energi- effektivisera.
Det samma borde ha gällt för de egna solcellerna i trädgården eller på taket och länge såg det ut som om man skulle kunna kvitta sina egenproducerade kilowattimmar mot de köpta.
Men sedan hände något. Om det var byråkratisk nit eller politisk ovilja skall vara osagt men
svårt har det blivit! Nu har det blivit ett sammelsurium av skatteregler och som grädde på moset skall man ha F-skattesedel för att få leverera sitt överskott och få reveny av det. I den här soppan har man bland annat skyllt på EUs momsregler och man börjar nästa misstänka att detta ständiga prat om EUs regler inte har någon reell täckning utan oftare och snarare är ett sätt att skyla över sina egna byråkratiska ambitioner.

Hans Nilsson

 SERO:s ENERGI- OCH MILJÖPRIS 2014 har tilldelats 
 Bengt Stridh
 Läs mer här

 En rapport från seminarium och årsmöte 2014 hittar du
 HÄR

Förändringar i SERO:s styrelse hittar du HÄR

Stockholm 2014-02-11


  Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt:
  EUs klimatmål 2030


   Bäste Fredrik Reinfeldt,

   Vi är 19 representanter från både näringsliv och civilsamhälle som vill uppmana Dig
   och regeringen att vara pådrivande för ambitiösa energi- och klimatmål i EU. Med 
   anledning av onsdagens omröstning i Europaparlamentet vill vi be Dig att fatta ett
   beslut om Sveriges position som respekterar majoriteten av de svenska
   parlamentarikernas ställningstagande om tre bindande mål på:

  • minst 50% utsläppsminskningar
  • minst 40% förnybar energi med nationella bindande mål
  • minst 40% energieffektivisering

    Läs hela brevet här

 Regeringen måste kräva att EU höjer  

 klimatmålen

Det är både obegripligt och beklagligt att ett mål för energieffektivisering helt har slopats i EUs nya klimat- och energimål. Prognoser pekar på två miljoner nya jobb bara i byggsektorn vid en tydlig satsning på renoveringar. Allianspartierna måste kräva högre ambitioner, skriver bland  
andra Göran Bryntse genomen 100% förnybart.
                                                              
Läs hela artikeln här

100% förnybart, ett möjligt energimål

De största hindren mot förnybar energi är mentala. Genom en kombination av effektivare energianvändning och fortsatt utbyggnad av alternativen kan Sverige visa vägen för övriga Europa. Det skriver Göran Bryntse, Bodil Jönsson och Anders Wijkman.
Läs hela debattartikeln här

Det är el som lyft civilisationen.Lina Palm, energidirektör SKGS  (SKGS är basindustrins energisamarbete) LÄS HÄR


   Slutreplik, Bryntse, Jönsson och Wijkman Det är inte självklart att mer energi främjar
   tillväxt.
LÄS HÄR

Det råder delade meningar om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
På måndag ( 16/12)  lägger utredaren Thomas B Johansson fram sitt slutbetänkande, som visar att målet kan nås till 80 procent.

I sin utredning "Miljö, ekonomi och politik" är Konjunkturinstitutet starkt kritisk både till delar av Thomas B Johanssons utredning och regeringens mål.

Ladda ner KI:s utredning här

Fossilfrihet på väg, del 1. Thomas B Johansson

Fossilfrihet på väg, del 2. Thomas B Johansson
                                                         Elforsks slutrapport

  
Yttrande avseende avseende elcertifikatssystemet
kontrollstation 2015
SERO:s yttrande hittar du
HÄR
 SERO säger nej till ytterligare sänkning av koldioxidskatten
 Vårt svar på Promemorian om ändrad beskattning av 
 bränslen för viss värmeproduktion
hittar du här
Göran Bryntse talar om
100 % Förnybart
 BRA MILJÖVAL VID KALLSTENA KRAFTSTATION

Se fler bilder här och Läs mer här
  SVENSKA FOLKET GILLAR VATTENKRAFT

Enligt SOM-institutets undersökning 2012 tycker
46 % av svenskarna att vi skall satsa mer på
vattenkraft, 41 % vi skall fortsätta på oförändrad
nivå. Endast 1 % vill att vi skall satsa mindre.
    Klicka på diagrammet för att få  bilden större!

 Bara ren energi i framtiden


I den framtida elenergiförsörjningen är det självklart att endast förnybar energi svarar för leveranserna. Kol- och kärnkraft är gamla nedsmutsande energikällor som inte kan förekomma i ett hållbart samhälle. För närvarande har Sverige ett elöverskott som beror på god vattentillgång, mer vindkraft och att de gamla
   kärnreaktorerna för tillfället fungerar. I och med att vi har ett överskott kan åldrade
   kärnreaktorer läggas ner efterhand som de inte klarar av säkerhet eller
   underhållskostnader. Överskottet behövs och temporära svackor i lönsamheten för
   vindkraft ingår i kalkylen med det stödsystem som Sverige har etablerat

   Peter Danielsson
 ENERGIMYNDIGHETENS NYHETSBREV OM 
 ENERGIFORSKNING
 
Läs mer här
 

SERO GÅR FRÅN ORD TILL HANDLING

Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser Under 1970-talet då världen skakades av flera oljekriser kunde många länder konstatera att de var alltför beroende av oljeimport och insåg behovet av inhemska, förnybara energi- källor. Detta blev startpunkten för SERO som grundades 1980. Temat då, liksom nu, var förnybar energi, effektivare användning av energi, småskalighet och lokala initiativ.

 

 DET ÄR BRÅTTOM

Insikten om växthuseffektens inverkan på klimat, miljö och livsbetingelser samt insikten om att de ändliga energi- resurserna håller på att ta slut gör att arbetet mot ett hållbart samhälle som bygger på användning av energi från förnybara källor och ett effektivare sätt att använda våra gemensamma resurser är viktigare än någonsin tidigare. På sikt måste vi för
vår överlevnad få fram och leva av de energi- omvandlingar som ingår i ett naturligt kretslopp med solen som drivkälla. Ju snabbare vi kommer fram till detta, desto större möjligheter har vi att skapa en varaktig fred i  vår värld.


 

Revolution inom elförsörjningen i EU. Förnybar energi tar över!

Sedan 2007 har andelen förnybar energi i nybyggd kapacitet inom EU ökat explosionsartat. Från 32% 2006 till 71 % 2011. Orsaken till den snabba ökningen är att solelen expanderat dramatiskt under de senaste fem åren. Kraftigt stöd till solel i många länder och rejäla kostnadsminskningar har bidragit till denna utveckling. Sett över en period från 2000 till 2011 har andelen förnybart i elförsörjningen ökat från 22,5 till 31,1 %. Eftersom den stora ökningen skett under den senaste femårsperioden kommer andelen i den totala elförsörjningen att öka i snabbare takt under den kommande tioårsperioden. Intressant är att notera att den enda fossila energikälla som ökat under tio år är gas under det att kol, olja och kärnkraft minskat. För övriga energikällor är förändringarna små
Peter Danielsson
Källa: EWEA           Mer information hittar du
här
Gästskribent HANS NILSSON
 ALLT DU VET OM EL ÄR FEL
Läs mer här
 TIMMÄTNING AVSLÖJAR DOLDA ENERGITJUVAR


 
Läs mer här
"SERO FORTSÄTTER IN I FRAMTIDEN I SOLLJUS OCH MEDVIND"
Göran Bryntse, ny ordförande i SERO

Läs mer här.

UTAN FOSSILA BRÄNSLEN OCH KÄRNKRAFT
2011 exporterade Sverige 6 TWh el till Finland, Danmark, Tyskland och Polen. Detta motsvarar ca 4% av den svenska elproduktionen.
Peter Danielsson    
Läs mer här


   e

                        I   
  PEAK OIL-FALSKALARM ELLER VERKLIG FARA
 Christer Söderberg


Läs mer här


 GÄSTSKRIBENTEN

 Johan Ehrenberg
 Allt smått blir stort när det blir en del av allas vår vardag

 Läs mer här
  URMINNES HÄVD GÄLLER!
 Svensk Vattenkraftförening har låtit utreda begreppet
 Urminnes hävd.

 Läs rapporten här

 GÄSTSKRIBENTEN

Johan Erlandsson, Ecoprofile:
Klarar du dig på 3 250 kWh i hemmet?
Läs mer här
  ENERGY PLANT
 Ett spännande sätt att följa din elförbrukning.
 Läs mer om INTERACTIVE INSTITUTE här
UPPROP FÖR SMÅSKALIG ELGENERERING
Läs SERO:s brev till regeringen här
Se också remissvaren på ”Mikro AMP  - Anslutning av mikroproduktion till elnätet”
Remissvar Göran Gatenfjord
Remissvar SERO

  Gästskribenten

 Tomas Kåberger:
Utvecklingen av hållbar energi i Sverige
 är just nu en väl förträngd succé
 Läs mer här


Solel marknadsmässigt redan 2017

Framtidsutsikterna för solenergin som källa till elektricitet är mycket goda. En revolution på området solenergi är på gång. Läs artikeln i Corren
.

 Nätanslutning av småskalig elproduktion
 

Ladda ner broschyren här

Debatt: Tillväxten har nått vägs ände

Naturen är ingen botten­lös soptunna. Tillväxtsamhället har kommit till vägs ände. Vi måste börja bemästra vår själviskhet i utbyte mot ett drägligt liv även för framtida generationer. Läs mer här

 .    Jordens resurser håller på att ta slut      
    Människans livsstil är på kraftig kollisionskurs med naturen.
    Lösningen är en helt ny ekonomisk modell. Men i stället för
    att agera fortsätter makthavarna att stoppa huvudet i
    sanden, skriver Anders Wijkman och Johan Rockström. 
    Läs hela artikeln
Peter Danielsson SERO, OM UTTAGSSKATTEN
"Sedan skatteverket för två år sedan aviserade att man kommer att beskatta differensen mellan marknadsvärde och uttagspris för kooperativa vindkraftsföreningar har ett flertal aktioner och propåer gjorts men ingen förändring har skett." Läs fortsättningen här

  Ansökan om ursprungsgarantier


  
Mer information och blanketter för ansökan hittar du  
  under Medlemsinformation

  Bilden av Förnybar Energi


  Ett urval av bidragen till vår fototävling hittar du här

  Yttrande över tre rapporter inom Energimyndighetens
  uppdrag att se över Elcertifikatsystemet


  Läs SERO:s synpunkter här

Debatt: Är vindkraften en bubbla som pyser efter finanskrisen?

Läs Radetzki/Fagerströms debattartikel samt SERO:s svar här 

  Angående golvpris för elcertifikat


 SERO:s brev
till Energimyndighetens generaldirektör
 samt till Näringsministern hittar du här

  "Solel allt billigare", detta säger Göran Bryntse, tekn.dr.,
styrelseledamot i SERO, expert på energieffektivisering samt Sverigeansvarig för EU-projektet REPAP.
Läs artikeln här.
Mer information om REPAP hittar du här

Invigning av Vindpark Vänern Vindpark Vänern
- köp filmen

 Mer information
Pengar Blankett för begäran om prövning av
avgifter för mätning och rapportering        
hittar du
här

SERO:s solros Energiläget


SERO:s vision för 2020
Läs siffrorna här

  Fotspår i vatten Ramdirektivet för vatten


 Läs mer här

EU-flagga Klimat- och Energidirektivet


Slutversionen finns här

 Renewable Energi Weekly Energinyheter varje vecka


Läs mer

 Livsviktigt vatten HOME


En film av den franske fotografen och miljökämpen Yann Arthus-Bertrand 
Se filmen på YouTube

Vår vackra blå planet Vår vackra blå planet


Titta här !

Nyheter / News

Till nyhetsarkivet »

 

 


 

            NYHET!


  Vi kommer löpande att publicera
   marknadsanalyser avseende el 
   och elpriser som vi får från vår
   samarbetspartner NEAS.

    Klicka HÄR för att läsa mer.

 

 SERO:s Elcertifikatpool
 Mer info HÄR

    Ett sätt att påverka!

        Bli medlem, läs mer här

    
 

     

 

                    Följ oss på