Elcertifikat

Vad är elcertifikatsystemet?

Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 och syftet är att stödja den förnybara elproduktionen och minska utsläppen av växthusgaser.

 Vindkraftverk

 solros

kraftledning 

 


Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett certifikat för varje producerad MWh. De energikällor som har rätt att få elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Produktionsanläggningen måste också vara godkänd av Energimyndigheten för att kunna tilldelas certifikat.Kravet för att bli godkänd är, förutom att någon av de godkända energikällorna används, att anläggningen är ansluten till ett elnät och att elproduktionen mäts per timme.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem vilket innebär att producenterna genom att sälja certifikaten får en extra intäkt utöver själva elförsäljningen. Köpare är alla elbolag samt vissa elanvändare som är skyldiga att köpa certifikat motsvarande en viss andel av sin elförsäljning eller elanvändning, en så kallad kvotplikt. Kvotens storlek varierar varje år och priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan.

I en del andra länder r.ex. Tyskland och Spanien tillämpar man ett fastprissystem (feed-in-tariffs-system) dvs. ett garanterat minimipris, olika för olika produktionsformer. Garantipriset baseras på de olika energislagens produktionskostnad och om marknadspriset blir högre än det miimipriset utgår inget stöd.

Blanketter för ansökan om certifikat, ursprungsgarantier m.m hittar du under Medlemsinformation

 Vill Du veta mer om Elcertifikatsystemet kan du gå in på Energimyndighetens sida om elcertifikat

Här kan du prenumerera på Energimyndighetens Nyhetsbrev om elcertifikat och även läsa tidigare Nyhetsbrev