Detta är SERO

In English In English

Efter oljekrisen 1973 började många människor spara energi samt använda mer inhemsk förnybar energi. De arbetade inom olika områden, t.ex. med solfångare och värmepumpar och med ved i olika former. År 1978 beslöt man att organisera ett samarbete och bilda Västmanlands Energiförening.

Medlemmarnas forskning på gräsrotsnivå gav stimulans till fler "gör det själv"-människor och intresset växte. Att lära av andras framsteg och inte minst att undvika samma misstag som andra redan gjort, skapades en utveckling som inte skäms för sig vare sig i teknisk nivå eller genial enkelhet.

Medlemmarna består främst av energiintresserade privatpersoner som ofta utvecklat ett eget projekt men också av människor knutna till företag, skolor, universitet, energisparkommitéer och energirådgivning för att ta några exempel. Riksorganisationen SERO bildades 1980 och har medlemmar över hela landet.

SERO är kontaktlänken

För den som på egen hand klurat ut ett system och även genomfört det, är det ytterst stimulerande att jämföra sina resultat och erfarenheter med vad andra funnit. Genom studiebesök, föredrag, rapporter, studiecirklar och ofta genom att helt enkel ringa upp någon i föreningen som har ett liknande system som man själv funderar över, sprids kunskapen på ett informellt men mycket effektivt sätt.

Riksorganisationen

Riksorganisationens uppgifter är bl.a. att försöka påverka regering, riksdag och myndigheter så att utvecklingen av den inhemska energin gynnas, att lämna information om nya produkter och system samt att ge ut medlemstidningen Förnybar Energi & Energieffektivisering. Riksorganisationen arbetar inom följande områden:
Vindkraft, vattenkraft, solenergi, bioenergi, vätgas/hydrogen, elfordon, energieffektivisering samt energi på lantgård.
Varje område bildar en sektion eller självständig förening inom SERO.

Lokalföreningen och sektionen

På flera orter i landet finns aktiva lokala energiföreningar som ordnar föredrag och studiebesök m.m. Dessutom ordnar sektionerna centralt en rad aktiviteter samtidigt som man bevakar sin sektor gentemot myndigheterna. Genom framgångsrikt arbete i vissa lokalföreningar har SERO kunnat påverka utvecklingen i olika avseenden. Det kan gälla valet av bränsle till fjärrvärme pannor, utformningen av fjärrvärmetaxor i sparvänlig riktning samt initiativ till energiaktiviteter på kommun- och länsplan.

Sammanfattning

Ideellt arbetande SERO-medlemmar fyller en viktig funktion som energiinformatörer och den uppgiften kommer att växa. På lång sikt måste vi för vår överlevnad få fram och leva av de energiomvandlingar som ingår i ett naturligt kretslopp med solen som drivkälla. Ju snabbare vi kommer fram till detta tillstånd, desto större möjligheter har vi att skapa en varaktig fred. Det gäller inte bara kampen om råvarukällor för olja och kol utan också att minska den oundvikliga produktionen av plutonium vid framställningen av kärnkraftsel.

Ett arbete för SERO´s mål är samtidigt ett arbete för en fredligare värld och det är ett område som där varje enskild kan göra en insats, där varje del kanske inte märks så mycket men där summan av delarna kan betyda mycket i framtiden.

Välkommen som medlem i SERO

Christer Söderberg