Priser


Hur sätts elpriset?

Det pris som man som slutanvändare betalar för el består av tre delar, elpris, nätavgift samt skatter.

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare. Nord Pool fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Om tillgången är dålig, till exempel under torrår då vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller då kärnkraftverken inte kan producera för fullt, går spotpriset omedelbart upp. Efterfrågan styrs också i stor utsträckning av vädret, vid perioder med låga temperaturer så ökar efterfrågan och priset stiger , en lågkonjunktur då industrins behov av el minskar medför sjunkande elpriser.Eftersom den nordiska elmarknaden är sammankopplad med elmarknaderna i Europa, där fossila bränslen används i stor utsträckning vid produktion av el, påverkas  vårt elpris även av vad priserna på kol, gas och utsläppsrätter.

 

Elledningar Mera elledningar

 

 

Spotpris Nord Pool
Elcertifikatpriset
Historik

Som privatperson/konsument kan Du jämföra olika elhandelsbolags priser på Elpriskollen