Remissvar

2017-04-27
SERO:s remissvar på Energikommissionens betänkande finns HÄR

2017-01-12
SERO:s remissvar på Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Diarienummer M2016/02401/Ee
Läs remissvaret här

2016-07-20

SERO:s remissvar på Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion SOU 216:31.
Läs remissvaret  HÄR

2015-11-12
SERO:s remissar på Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2016-2025
Läs remissvaret här

2015-05-05
Remissvar från.SERO på PM om vissa Punktskattefrågor.(elskatt)
Läs remissvaret här

2014-08-07
SERO:s remissvar på Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel Fi 2014/2485

Läs remissvaret här


2014-10-14
Gemensamt svar från SERO och Svensk Vindkraftförening på remiss från Energimyndigheten angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken.
Läs remissvaret här

2014-05-20

SERO och Svensk Vindkraftförening har lämnat ett gemensamt remissvar på
Energimyndighetens rapport ”Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015”
Läs remissvaret här


2014-02-10
SERO:s remissvar angående förvaltning av kärnavfallsfonden
Läs SERO:s svar här

2013-12-30
SERO:s remissvar på FUD 2013
Läs SERO:s svar här
Bilaga till svar

2013-10-09
SERO:s remissvar på Nettodebiteringsutredningen SOU 2013:46
Läs SERO:s svar här

2013-08-14

SERO:s remissvar på Promemorian om ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion
Läs SERO:s svar här

2012-06-05

SERO:s remissvar på N2012/6345/E
Slutredovisning av uppdrag till Statens energimyndighet att redovisa underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet.
Läs SERO:s svar här

2011-11-14
SERO:s remissvar på Energimyndighetens förslag till föreskrifter om elcertifikat  Dnr 460 - 3886
Läs SERO:s svar här


2011-10-29

SERO:s remissvar på EI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el. Dnr.00-10-102581
Läs SERO:s svar här

2011-10-24
Remissyttrande över Strålsäkerhetsutredningen, SOU 2011:18
Läs yttrandet här


2011-09-19
SERO:s remissvar på SSM dnr 2011/721 angående ansökan om tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till utökning av markförvaret för lågaktivt driftavfall vid Svalören i Östhammars kommun
Läs SERO:s svar här

2011-09-08
Remissvar på "Förslag til förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"
Läs SERO:s svar här

2011-08-25
Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om beräkningar av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2012-2014. Dnr SSM2011153.
Läs SERO:s svar här


2011-08-18
Remissvar Mikro AMP, Göran Gatenfjord
Läs Gatenfjords svar här
SERO:s kompletterande remissvar på "Mikro AMP"
Läs SERO:s svar här

2011-03-06
Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion
Läs SERO:s svar här


2011-03-06
Förhandsprövning av gastariffer
Läs SERO:s svar här


2011-02-14
Förslag till vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
Läs Svensk Vattenkraftförenings svar här


2011-02-17
Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Nettodebitering
Läs SERO:s yttrande här


2011-01-27
Remissvar från SERO beträffande EU kommissionens meddelande angående hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad, Energi 2020, samt prioriteringar för infrastrukturen  för 2020 och framåt- Förslag till ett integrerat europeiskt energinätverk.
Läs svaret här


2011-01-09
SERO:s yttrande över tre rapporter inom Energimyndighetens uppdrag att se över elcertifikatsystemet
Läs SERO:s synpunkter här

 

2010-12-29
FUD 2010, SKB:s tvingande rapport av slutförvaringsprocessen 2010
Läs SERO:s svar och kommentarer här.

 

2010-08-04
SERO:s remissvar på SOU 2010:17 "Prissatt vatten" 
Läs svaret här


2010-04-08
SERO:s remissvar på Energimyndighetens förslag till handlingsplan för energipolitiken fram till 2020
Läs svaret här och bilaga REPAP här


2009-12-20
Remiss: Affärsverket Svenska Kraftnäts rapporter Tröskeleffekter och förnybar energi
Läs SERO:s svar här

 

2009-12-20
SOU 2009:88 - Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar
Läs SERO:s svar här

 

2009-12-20
M2009/3735/Mk. Ändring av de svenska reglerna för motorbränslen och motorfordons avgasrening
Läs SERO:s svar här


2009-12-08
Rapport EI R  2009:0  Förhandsreglering av elnätsavgifter - Principiella val i viktiga frågor.
Läs SERO:s svar här


2009-12-07
EI R 2009:9 Förhandsreglering av elnätavgifter
Läs SERO:s svar här

 

2009-12-07
ER 2009:29 Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet
Läs SERO:s svar här


2009-12-07
ER 2009:28  Ursprungsgarantier för förnybar energi

Läs SERO:s svar här

 

2009-12-03
El R 2009:10 Förnybara energikällor - Åtkomst till och drift av näten

Läs SERO:s svar här
(Läs också Direktiv 2009/28/EG här)

 

2009-08-13
Ds 2009:24  Effektivare skatter på klimat- och energiområdet

Läs SERO:s svar här

 

2009-08-13
SSM 2009/123 Förslag till kärnavfallsavgift och säkerhetsbelopp

Läs SERO:s svar här

2009-06-30
Förslag till förordning om stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av förnybara gaser N2009/44
14/E
Klicka här för SERO:s remissvar


2008-09-01
Förbättrad energihushållning inom industrin",

Klicka här för SERO:s remissvar


2008-06-25
Nätanslutningsutredningen "Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13)

Klicka här för SERO:s remissvar


2008-06-04
SERO:s remissvar på Energimarknadsinspektionens rapport om Underlättande av samdistribution av biogas i naturgasnätet (Dnr: 2008-102961)

Klicka här för att läsa remissvaret

 

2008-04-01
SERO:s remissvar på FUD 2007
Fud-program 2007 är ett förslag från SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB om insatser av Forskning, Utveckling
och Demonstration under åren 2008 - 2010 om slutförvar av använt kärnbränsle.
I SERO:s remissvar krävs bland annat en dygnet runt-bemannad central övervakning av all kärnteknisk verksamhet
för att undvika uteblivna larm och en upprepning av vad som hände vid olyckan i Forsmark 2006.

Klicka här för att läsa remissvaret

 

2008-02-19
SERO:s remissvar på SOU 2007:60
Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter.

Klicka här för att läsa remissvaret

 

2007-10-14
SERO:s remissvar på SOU 2007:36
Bioenergi från jordbruket - en växande resurs.

Klicka här för att läsa remissvaret


2007-05-30
SERO:s remissvar Oljekommissionen
SERO har utarbetat ett omfattande remissvar på Oljekommissionens rapport med titeln På väg mot ett oljefritt Sverige.

Klicka här för att läsa remissvaret (94 kB)

 

2006-09-26
SERO:s, SRF:s och SVIF:s remissyttrande på Miljöansvarsutredningens delbetänkande 'Ett utvidgat miljöansvar' SOU 2006:39, april 2006

Klicka här för att läsa remissyttrandet

 

2006-09-26
Remissvar från SERO och SRF på SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret

Klicka här för att läsa remissvaret (32 kB)


SERO:s yttrande angående El- och Gasmarknadsutredningen.
Klicka här för att ladda ner yttrandet