SERO:s årsmöte och vårmiddag i GeKås hotell i Ullared, 23 maj

 

Kallelse till årsmöte 2018
Förslag till Verksamhetsplan för SERO 2018 - program - verksamhetsberättelse 2017
 

 

Tid: 23 maj kl 9
Plats: GeKås hotell i Ullared
Anmälan: Kajsa NylanderHolst, 0705/836275, kajsa.nylanderholst@vicell.se,
Handlingar: På hemsidan två veckor i förväg samt vid årsmöte
Kostnader middag tisdag 350 kr, seminariet inkl fika o lunch är, 550 kr medlemmar, 750 kr övriga
   

Även i år har SERO ett gemensamt årsmöte med tillhörande seminarium tillsammans med SVIF (Svensk Vindkraftförening). Även i år samlas vi i GeKås hotell i Ullared, den 23: maj. Kvällen innan, 22 maj, är det gemensam vårmiddag kl. 19. Eftermiddagens seminarieprogram är preliminärt, men innehåller: bl a vindkraftsföredrag

SERO:s ordförandeklubb

 

 

tid

  föredrag

9.00 – 9.40

 

Prof. Tomas Kåberger, Chalmers, Överblick över den globala förnybara energin m m

9.45 – 10.10

 

Gert-Olof Holst, Power Cell, Powercells bränsleceller kan lösa klimatproblemet NU

10.10 – 10.40

 

Fikarast

10.40 – 11.05

 

Penilla Gunther, KD, ledamot av Energikommissionen, aktuell energipolitik.

11.10 – 11.25

 

Su-Ping Burman, Energisnål belysning

11.30 - 12.00

 

Peter Karlsson, ordf. Energirådgivarna, Energieffektivisering, när, var, hur ?

12.05 – 13.00

 

Lunch

13.00 -15.00

 

Ytterligare seminarier, bl a om Vindkraft, program kommer senare

15.00 -15.30

 

Fikarast

15.30 - 17.00

 

Årsmöten, sedan slut

GeKås hotell i Ullared

Eventuell logi bokas och betalas individuellt. Om du anger att du är medlem i SERO eller SVIF får du rabatt. Anmälan till årskonferensen sker till Kajsa NylanderHolst, kajsa.nylanderholst@vicell.se, 0705/836275. Anmäl er separat till tisdagskvällens middag, seminariet resp. årsmötet. Var vänlig ange faktureringsadress samt eventuella matallergier. Bussar till Gekås hotell avgår från Falkenberg och Varberg, klicka!

Årsmötet är som vanligt gratis. Kostnaden för tisdagens middag är som i fjol 350 kr. Kostnaden för s. I samband med årsmötet kommer utställare att finnas. Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga på hemsidan två veckor i förväg samt vid årsmötet.

Varmt Välkomna! Styrelsen

 

Karta

 
 

Förslag till Verksamhetsplan för SERO 2018

Inledning
Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva arbetet i SERO under år 2017 och den strategi aktiviteterna är baserade på. Återkoppling och utvärdering av året kommer att göras med utgångspunkt i detta dokument för att säkerställa kvaliteten i planeringen av kommande verksamhetsår.

Övergripande verksamhetsmål

Föreningen skall aktivt arbeta för en ambitiös och långsiktig satsning på förnybar energi och energieffektiviseringar i Sverige. SERO har som övergripande mål att Sveriges energianvändning år 2020 ska till 70 % baseras på förnybar energi, till 90 % 2030 och till 100 % år 2045.
För att nå dessa mål ska följande strategier användas:

- Aktiv opinionsbildning i alla typer av media i syfte att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för utvecklingen av förnybar energi och energieffektiviseringar.
- Påverka makthavare genom bl a uppvaktningar och via vår tidning.
- Sprida kunskap om de förnybara energialternativens fördelar.
- Skaffa fler medlemmar till SERO och starta nya dotterorganisationer
- Aktivt samarbeta med organisationer som har liknande verksamhetsmål, bl a via olika nätverk och arbetsgrupper. Särskilt värdefullt är samarbetet med SVIF, SVAF, EREF och Föreningen 100 % förnybart.

Verksamhetsmål 2018.

SERO har som mål att
- öka antalet direktmedlemmar genom medlemsvärvning.
- Arbeta aktivt inom ”Nätverket 100 % förnybart ”
- Påverka opinionsbildningen genom debattartiklar o d i media
- Ordna informationsmöten om förnybar energi och energieffektiviseringar regionalt och centralt, bl a i Riksdagen
- Öka spridningen av vår tidning Förnybar energi & Energieffektiviseringar
- Uppvakta regeringen och Energimyndigheten med krav på förbättrade villkor för förnybar energi och energieffektiviseringar
- Aktivt söka samarbete med närstående miljöorganisationer som vill verka för en en energiförsörjning baserad på 100 % förnybar energi
- Arbeta för rörliga nätavgifter och at6t förnybar energi ska vara skattefri
- Fortsätta bedriva SEROs internationella arbete inom EREF samt stödja internationella och nordiska kontakter med andra NGOs/CSOs, inklusive de baltiska länderna.


Ekonomi

Föreningens ekonomi är ansträngd. Därför kommer åtgärder att vidtas för att stärka föreningens ekonomi, bl a via företagssponsorer och projektansökningar.
För att åstadkomma dessa aktiviteter har SERO följande funktioner och kanaler:
- Tidningen Förnybar energi och Energieffektiviseringar ska utvecklas till en viktig opinionsbildande tidning som ska nå lång ut
- Hemsidan sero.se ska vara aktiv så att SEROs tillgänglighet i omvärlden ökar. SERO ska också vara aktiv på Facebook. Regelbundet återkommande artiklar och analyser gjorda av styrelsemedlemmar ska införas på hemsidan
- Presentationsmaterial ska tas fram t ex i form av PDF-bilder, Power Point-presentationer och foldrar för att underlätta information i form av föredrag och uppvaktningar.
- Inom styrelsen ska arbetsgrupper bildas med olika inriktningar mot en hållbar energiförsörjning. Dessa grupper ska vara aktiva inom opinionsbildningen bl a genom skrivna artiklar.
- SERO ska aktivt arbeta för att förbättra villkoren för småskalig vind- och vattenkraft.
- Arrangera energiseminarier, både regionalt och nationellt
- Delta i viktiga energikonferenser i Sverige
- Regelbundet ha kontakt med företrädare för regering och riksdag
- Skriva remisser på statliga energiutredningar, vid behov.
- Bevaka kärnavfallsfrågan och kärnkraftsfrågor aktivt.
- Skicka pressmeddelanden

Styrelsen, April 201
 

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2017

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation
Romelevägen 7 B, 68152 Kristinehamn
Org nr 878500-6035
SERO är registrerad hos FN som NGO (Non Governmental Organisation)


Allmänt
Verksamheten i föreningen har under året varit mycket omfattande. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden samt 14 möten med ledningsgruppen. Under året har Göran Bryntse varit ordförande för SERO. Vice ordförande är Ann-Kristine Johansson. Ett välbesökt årsmöte samordnat med SVIFs årsmöte hölls i Ullared med föredrag av bl a energiminister Ibrahim Baylan, EREFs VD, Dörte Fouquet, Hallands landshövding Lena Sommestad m fl

Årsmötet hölls som vanligt i god ordning 11 maj och valberedningens ordförande, Alfred Maultasch, presenterade den nya styrelsen, som i huvudsak är samma som 2016. En traditionsenlig fest hölls kvällen innan tillsammans med SVIF med 65 deltagare. Samarbetet om elcertifikat med NEAS har fortgått under året, bl a genom medverkan vid några seminarier. Samarbetet med SVIF har fortsatt kontinuerligt och samarbetet med SVAF har utvecklats under året. SERO är också medlem i föreningen 100 % förnybart. Verksamhetsåret har tyvärr inneburit en betydande förlust för SERO. Minskade annonsintäkter och reducerade möjligheter att utnyttja ingående moms är faktorer som bidragit till förlusten, vilken redovisas i bifogade sammanställning.


Energipolitisk verksamhet
Året har inneburit flera aktiviteter kopplat till Energikommissionens arbete. En delegation från SERO uppvaktade 31 maj Riksdagen om förnybar energi och uppföljningen av Energikommissionens betänkande. Ett tiotal riksdagsledamöter medverkade från 5 partier samt SVAF, SVIFs och SEROs ordförande och LRF. Styrelsemedlemmar har också deltagit i ett antal seminarier, främst i Stockholm. Christer Söderberg har varit SEROs representant i styrelsen för föreningen 100 % förnybart. Christer har också aktivt deltagit i ett seminarium om Dalälven i Borlänge, ett i Falköping och ett i Älvkarleby samt vid Vattenkraftens dag i Värmland. Göran Bryntse debatterade med Vattenfall om elnätsavgifter 22/5. 2/6 deltog Göran i ett dialogmöte om EUs energipolitik på Näringsdepartementet och ett liknande på Miljödepartementet 8/9. Göran Bryntse deltog också i World Wind Conference i Malmö 12 juni. Ett studiebesök på Power Cell i Göteborg gjordes av Kjell Mott, Daniel Hårdfelt och Göran B, för att lära mer om vätgas och bränsleceller. Ett betydande antal skrivelser och remissvar har skickats till makthavare. Debattartiklar har publicerats i flera tidningar, bl a genom nätverket100% förnybart. Göran B har hållit några föredrag om energiförsörjningen, bl a i Strömstad i augusti. Göran var också keynote speaker på en energikonferens i Astana, Kazakstan i juli.


SERO har också med hjälp av stöd från Kärnavfallsfonden bevakat problemen med lagring av det högaktiva kärnavfallet genom Roland Davidsson, Olof Karlsson och Leif Göransson. Samt vid ett möte i december Göran B. Gruppen har svarat på ett antal remisser angående SKB:s ansökan om tillstånd att uppföra en anläggning för att ta hand om kärnavfall m.m. SERO har även aktivt deltagit i domstolsförhandlingarna gällande slutförsvarsprocessen av utbränt kärnbränsle vid Mark- och Miljödomstolen, MMD, vid Nacka Tingsrätt. Leif Göransson har där gjort inlägg med SEROs synpunkter under processen. Gruppen har även kompletterat med skriftliga inlagor. Ett möte med Havs-och Vattenmyndigheten i Göteborg tillsammans med SVIF om bl a vindkraft hölls 7 mars.
SERO deltog också i Energimyndighetens seminarium, Energiutblick, 14 mars i Stockholm. SERO är också engagerat i projektet Kosteröarna 100 % förnybart 2025 genom Göran Bryntse, som är projektledare.

SEROs arbetsutskott
Har under året bestått av Göran Bryntse, Christer Söderberg, Olof Karlsson, Peter Danielsson och Roland Davidson, Anders Björbole och Ann-Kristine Johansson.

Förnybar Energi & Energieffektivisering
Vår tidning har under året varit Förnybar Energi & Energieffektivisering. Den har kommit ut med fyra nummer med Staffan Bengtsson, Teknikförlaget, Halmstad, som redaktör. Det normala omfånget är 40 sidor. Redaktionsrådet, bestående av Göran, Christer, Staffan, Roland, Sven, Charlotta och Olof har haft 9 möten under året. Flertalet artiklar har skrivits av medlemmar i SERO. Tidningens upplaga är normalt ca 2500 ex och skickas till många makthavare i energipolitiken.

SERO Service AB

Verksamheten i SERO Service AB har under verksamhetsåret varit betydande. Bland annat har vårt bidrag från Kärnavfallsfonden för bevakning av Kärnavfallsproblemen administrerats av SERO Service. Servicebolaget har svarat för verksamheten i SEROs kansli. Servicebolaget, som är ett helägt dotterbolag till SERO, har en egen budget och upprättar egen årsredovisning.

FEAB
FEAB (Förnybar Energi i Sverige AB) har under året sålts till utomstående intressent. Tillsammans med SVIF och SVAF har SERO ägt en tredjedel i bolaget FEAB. Bolaget har verkat inom områden där organisationerna har gemensamma intressen såsom gemensam upphandling och avtal om elcertifikat. Arbetet med ramavtal för försäljning av medlemmarnas el och elcertifikat har resulterat i ett långsiktigt samarbete med det danska företaget NEAS Energy A/S.

Internationellt
SERO har aktivt deltagit i den europeiska verksamheten inom förnybar energi . Göran Bryntse har under året varit Vice President i EREF , European Renewable Energies Federation, och har deltagit i tre möten samt ett antal telefonkonferenser. EREF lämnar regelbundet viktiga synpunkter på de förslag som kommer från EU-kommissionen, bl a förslaget om EUs Energy Union och politiken fram till 2030. EREF arbetar också med att starta en ny vattenkraftsektion som ersättare för konkursade ESHA. Under året har en fortsättning av Keep-on- track under 2017-2020 beslutats av EU, RNP. Det har finansierat Riksdagsuppvaktningen 31 maj. SERO fick avslag på sitt förslag om nordiskt samarbete inom ramen för den nystartade föreningen Nordic Renewable Energies Council, NREC SERO har således ett omfattande internationellt nätverk, framförallt inom EU, att tillgå. Ekonomin för SERO framgår av bifogad ekonomisk årsrapport av Peter Danielsson.

Katrineholm, 2018-04-14

Göran Bryntse, ordf. Christer Söderberg
Ann-Kristine Johansson, v. ordf. Per Ekstorm
Peter Danielsson, kassör Roland Davidsson
Anders Björbole Su-Ping Burman
Eric Söderberg Mats Weinesson
Daniel Hårdfelt
 

 
 

2018-05-16