SEROs ståndpunkter i energipolitiken

SEROs ståndpunkter i energipolitiken

 

1.  

All egenproducerad och egenanvänd el skattebefrias

2.  

Använd fastighetsskatten till att främja energieffektiviseringar i bebyggelsen genom ett bonus-manus-system och förmånliga lån för renoveringar

3.  

Begränsa militärens inflytande över vindkraftutbyggnaden genom en ändring i miljöbalken §10 i kap. 3 och 4.

4.  

Begränsa rotavdragen till energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi

5.  

Bygg ut antalet vätgasmackar i Sverige

6.  

En plan för övergång till eldrift/bioenergi i lantbruk bör gör

7.  

EUs energimål 2030 ska vara 45 % förnybar energi och 40 % energieffektivisering

8.  

Främja utbyggnaden av 230 V uttag för laddning av elfordon nattetid Här kommer en uppgraderad lista över SEROs förslag till politiska styrmedel.

9.  

Hävda Sveriges rätt att inom EU införa nationella stödsystem för småskalig förnybar elproduktion < 10 MW

10.  

Höj kvoterna i certifikatsystemet så att certifikatpriserna blir minst 25 öre/kWh

11.  

Höj kärnavfallsavgiften till minst 10 öre/kWh

12.  

Inför i huvudsak rörliga elnätsavgifter

13.   

Inför norska passivhus-normer för alla nya hus efter 2020

14. I 

nför, precis som i Tyskland, prioriterad tillgång till elnätet för förnybar el.

15.  

 Inför/öka skatt på miljöbelastande utsläpp från energianvändning även från industrin

16.  

 Nettodebitering av solel, kvartalsbaserat

17.  

 Nätbolagen åläggs att ansvara för att nödvändiga förstärkningar av elnätet kommer till stånd för att fasa in den förnybara energin utan kostnad

18.  

 Slopa den särskilda skatten för kooperativt ägda kraftverk för förnybar energi

19.  

 Stöd havsbaserad vindkraft i enlighet med Energikommissionens förslag

20.  

 Tag bort kravet på momsregistrering och elskatt på förnybar energi<450kW/enhet

21.  

Utveckla möjligheterna för små elanvändare och elproducenter att bidra till förbättrad effektbalans genom en premie då man sänker effektuttaget vid belastningstoppar, s k efterfrågeflexibilitet

22.  

Övergå till endast en elräkning för elkunderna

23.  

EUs energimål 2030 ska vara 45 % förnybar energi och 40 % energieffektivisering enligt EUs räknemetod, för klimatets skull

Göran Bryntse, ordf.

 
 
 

2018-10-11