Årsmöte 2016


 

Årsstämma och Energiseminarium 2016
                TEMA 100 % FÖRNYBAR ENERGI

 

Den 22-23 april 2016 hölls SERO:s årsstämma i Karlstad. Man kunde lyssna till flera intressanta föredrag under 1,5 dagar. Nedan finns samtliga presentationer som dessutom kompletterats med föredragsanteckningar av Sven Bernesson. Föredragshållarna har erbjudits att komma in med synpunkter på föredragsanteckningarna innan publicering. Alla föredragen och föredrags-anteckningarna är nerladdningsbara som pdf-filer. Föredragen nedan presenteras i kronologisk ordning. Först följer en sammanfattning med några av de intressanta kunskaper som föredragen förmedlade
 

Några intressanta kunskaper från föredragen:
 

Förutsättningarna för utvecklingen av det förnybara har aldrig tidigare varit så gynnsam som nu. Saker och ting förändras väldigt fort. Det har blivit allt mer fokus på energi- och klimatområdena. En koldioxidfri ekonomi har blivit allt viktigare. 100 % Förnybar energi lanserades av Miljöpartiet som ett svar på Klimatutmaningen 2011. För att nå 100 % Förnybart finns det 3 viktiga delar att jobba med: 1) Energieffektivisering, där man måste jobba mot tydliga och ambitiösa mål; 2) Bygga ut det förnybara: vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi, samt få in nya energislag såsom vågkraft och även möjliggöra export av förnybar energi; 3) Göra människor delaktiga. Folk måste få gå in och investera kapital i det förnybara så att fler personer blir engagerade. Centerns utgångspunkter i Energikommissionen är att värna både den småskaliga och den storskaliga vattenkraften. Den storskaliga vattenkraften är grundbulten i det svenska elsystemet. Det är viktigt att skapa ett större oberoende genom att alla som vill producera sin egen el också ska få göra det. Småskalig produktion är viktig.

Historiskt sett råder det en ny situation nästa år då Sverige kommer att ha mer vindkraft än Danmark. Vi är vid en historisk vändpunkt då mer produktionskapacitet installeras i förnybar energi än i icke förnybar energi (kol, olja, gas och kärnkraft). Mer än 7 miljoner människor, globalt, är anställda i sektorn förnybar energi. Ökningen av det förnybara drivs på av lägre kostnader, ibland mycket lägre kostnader, särskilt då i jämförelse med ny kärnkraft. 

Det pågår ett paradigmskifte inom den svenska energimarknaden. Fram tills nu har det rått en oligopolmarknad där elen producerats av några få. Vi ser nu en övergång till en ny elmarknad där många fler, 1000-tals personer, blir delaktiga i produktionen av el. Vi genererar vår egen elenergi för att minska elinköpen från marknaden och där vi vill sälja vårt överskott. Solel blir ”dörröppnaren” för detta agerande.

Det finns tre utmaningar i ett kraftsystem med stor andel sol- och vindkraft: 1) Att hålla den kontinuerliga balansen; 2) Att hantera situationer med stor mängd variabel produktion; och 3) Att hantera situationer med liten mängd variabel produktion. Lösningar är att konsumenterna har en flexibel förbrukning och via ”smarta elnät” kan få signaler då det är dags att anpassa sin elförbrukning i tiden. Andra lösningar är import, gasturbiner (som förutom med naturgas kan drivas med t.ex. biogas, etanol eller biodiesel), batterier, flexibel laddning av elbilar, eller att man har en extra kapacitet i kraftvärmen. Det finns fysiska lösningar, men vem betalar? Det måste marknaden lösa. 

Vi befinner oss nu i ett läge där människans påverkan på planeten blir allt mer uppenbar. Ekosystemen är i fara, allt hänger ihop. Utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, ökar snabbt, så snabbt att det blir svårt att klara max 2 graders temperaturhöjning. Både atmosfären och haven blir varmare. Glaciärer och havsisar minskar sin utbredning och havsnivån stiger. Haven absorberar koldioxid och blir då surare, vilket är negativt för det marina livet. Extrema väderhändelser blir alltmer vanliga och matproduktionen i stora områden är i fara. Det kan bli svårt att leva på låga latituder. Klimateffekterna sker inte linjärt, de sker istället ofta i steg och är av tröskeleffektsnatur. Jämför t.ex. med att norra ishavet plötsligt är isfritt. 

Man står inför stora globala utmaningar vad gäller utsläppen av växthusgasen koldioxid. I Europa och Eurasia har de totala utsläppen av koldioxid minskat. Östra Europa är dock fortfarande ett problem där det fossila får stora subventioner. I Nordamerika har man sett en minskning av koldioxid¬utsläppen beroende på en övergång från kol till gas, samt pga. energieffektivisering. I Kina har koldioxidutsläppen ökat dramatiskt under senare år beroende på en kraftig urbanisering, utbyggnad av infrastrukturen och att flera hundra miljoner människor blivit rikare. Kinesiska städer är förfärligt förorenade.

En viktig faktor som påverkar övergången till renare elproduktion är hur mycket kostnaderna fallit för elproduktion av olika teknologier, då främst vindkraft och solceller, då man skaffat sig ökad industriell erfarenhet från användning av dessa. Ökad industriell erfarenhet ger lägre kostnader. Om man subventionerar el från sol, vind och biomassa då de ej är lönsamma så blir dessa lönsamma och konkurrerar ut det fossila. Detta beroende på att kostnaderna för det förnybara sjunker vid ökad industriell användning. 

Den tekniska utvecklingen går åt rätt håll vilket gör att kostnaden för många produkter minskat kraftigt mellan 2008 och 2014. Kostnaderna för: LED-lampor har minskat med 90 %, Batterier för elbilar med 70 %, Småskaliga solceller med 60 %, Storskaliga solceller med 50 %, och Landbaserad vindkraft med 40 %.

Det är en stor skillnad i verkningsgrad mellan elbilar och bränslecellsbilar. Av 100 kWh framställd energi går för en elbil 69 kWh till bilens hjul medan det för en bränslecellsdriven bil endast går 23 kWh. Denna verkningsgrad är räknad från kraftverkets generator, via ledningsförluster, transmission, batteri, elektrolys, bränslecell och elmotorer, dvs. hela kedjan från generator till hjul.

Vita certifikat fungerar ungefär på samma sätt som de gröna certifikaten (elcertifikaten). Staten ”beställer” förnybar produktion (gröna certifikat) eller minskad energianvändning (vita certifikat) av branschen. Energibolagen ska varje år ha ett visst antal certifikat som motsvarar en bestämd andel av deras energiförsäljning. Varje certifikat motsvarar ett visst antal kilowattimmar (kWh): producerade eller sparade. Vita certifikat kan fungera med eller utan en marknad. Med vita certifikat utför bolagen åtgärder hos sina kunder eller köper certifikat från ett annat bolag (om det finns en marknad). 

Biokol är förkolnat växtmaterial med syfte att användas på ett icke-termiskt sätt. Biokol är ett jordförbättringsmedel som minskar näringsläckage, håller vatten och luckrar jorden. Biokol är även en kolsänka. Biokol är ett sätt att ta upp koldioxid via växter och sedan låsa det för lång tid i marken. Växter tar upp kol som koldioxid ur atmosfären och detta kol återförs till atmosfären vid förbränning. Förkolar man växterna istället för att förbränna dem blir en del av det kol de tagit upp från atmosfären kvar i det biokol som återstår efter att växtdelarna gått igenom förkolningsprocessen. Tillförs detta kol till marken blir kolet i biokolet bundet lång tid i marken. Kolcykeln förlängs på så sätt och kol, som växthusgasen koldioxid, hålls ifrån atmosfären. Detta leder till att klimatpåverkan genom växthuseffekten kan minskas, vilket är positivt.

.
 

 
 
 
 
Ann-Kristine Johansson och Peter Danielsson skötte registreringen
 
Årsmötet 2016

SEROs ordförande Göran Bryntse inleder stämmo- och seminariedagarna

 

Dag Hallén, Region Värmland, Energi och klimat i Värmland Dag Halléns presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR

 
Lise Nordin, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet. Energikommissionen. Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Preben Maegaard, Nordisk Folkecenter för Vedvarende Energi, Folkeligt Ejerskap og lokal accept af vindmöller.
Preben Maegaards presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Lunch med mingel: Här är några bilder från utställningen
Monter "Atomkraft Nej Tack"
 
 
 
Solsta Cykel och Sport
 
 

Arne Andersson, Solmarknaden.... ur min synvinkel.Arne Anderssons presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR

Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson för Centerpartiet.  Energikommissionen Rickard Nordins presentation finns HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR

 

 Ann-Kristine Johansson delar ut SERO:s Miljöpris till Mats Enmar

Mats Enmark fick SERO:s Miljöpris 2016 för att han under tiden som VD för KBAB i Karlstad på ett föredömligt sätt jobbade för energieffektivisering och förnybar energi.
Motivbeskrivningen för att ge SERO:s Miljöpris till Mats Enmark finn
 
 
 
 
 
 
Mats Enmark
 
Fika och mingel
 
Göran Bryntse och Ann- Kristine Johansson, SERO, samt professor Lennart Söder KTH.
 
Lotta Bångens,EEF- Energieffektiviserings- Företagen, Vita certifikat Lotta Bångens presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Lennart Söder, Elektriska Energisystem, KTH, Eleffekt 100% Förnybart Lennart Söders presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Hans-Olof Nilsson, Egen Energi Hans-Olof Nilssons presentation hittar du HÄR
Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Christer Hedberg, Värmland Dalslands Vattenkraftförening Christer Hedbergs presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningarna finns HÄR
 
Mattias Gustafsson, Branschföreningen Biokol Sverige och Ecotopic Mattias Gustafssons presentation hittar du HÄR Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Tomas Kåberger, Chalmers, Snabbt mer än 100 % förnybart Tomas Kåbergers presentation hittar du HÄR
Föredragsanteckningar finns HÄR
 
Bertil Ottosson, Elbil Sverige, Elbilstokig
 
Christer Hildén, Elbil Sverige, Bilrevolutionen! Elbilar med räckvidder på 30-35 mil i mer normala prislägen
 
Anders Wijkman, ordf. Miljömålsberedningen, Klimatomställningens utmaningar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018-02-20