2019-05-06

 

SERO:s energi- och miljöpris      
 

Årets Solros är SERO:s energi- och miljöpris som vill uppmärksamma insatser inom området förnybar energi och miljö. Priset, som är tänkt att bli årligen återkommande och utdelas i samband med SERO:s årsmöte, kan tilldelas personer, företag eller organisationer för värdefulla insatser inom SERO:s intresseområde.

  2019 Johan Ehrenberg
  2018 Carl-Arne Pedersen
  2017 Hans-Olof Nilsson 
  2016 Mats Enmark
  2015 Mikael Wik
  2014 Bengt Stridh
  2013 Tomas Kåberger
  2012 Hans Nilsson
  2011 Thomas B Johansson
  2010 Anders Wijkman
  2009 Mats Leijon
       
2019 Johan Ehrenberg
     
2018 Carl-Arne Pedersen tillhör pionjärerna inom förnybar energi.  Han insåg tidigt betydelsen av en hållbar energiföresörjning och verkställde sina insikter med investeringar i vindkraft i en tid då vindkraften var i sitt initialskede. Senare ledde Carl-Arne också satsningar på solelinstallationer. Han tillhör den grupp människor som insåg nödvändigheten av ett hållbart samhälle och som visade vägen genom aktiva insatser. Sero har därför privilegiet att utse Carl-Arne Pedersen till mottagare till årets miljöpris 2018.
     
2017 Hans-Olof Nilsson Pionjär inom vindkraft och solenergi.

Över 1.200 besök har årets SERO-pristagare Hans-Olof Nilsson tagit emot i sitt ”energi-hus”. Han har visat att det är möjligt att bli helt självförsörjd på el och värme inklusive drivenergi till elbilar med befintlig

 
Hans-Olof Nilsson gör det  som många pratar om. Han  får saker och ting att hända.  Men så är han också företags - skapare och entreprenör. År 2005 sålde han sitt före - tag Thermo King, ett företag,  som arbetade med transport - kyla. Företaget var grundat på  1970-talet och sysselsatte 90  personer när det såldes. Då bytte han bransch helt  och ville ägna sig åt något  nytt – vindkraft. Inte bara  som passiv investerare utan  också det som gällde teknik  och andra frågor kring vind - kraft. – Jag har alltid varit intres - serad av teknik och vindkraft - teknik är relativt enkel att  förstå och lära sig, berättar  Hans-Olof Nilsson teknik  
     
2016 Mats Enmark får SERO:s pris för 2017 Han jobbade under tidben som VD för KBAB i Karlstad på ett föredömligt sätt för energieffektivisering och förnybar energi . En utveckling som startade redan under  1990-talet.2017

Mats Enmark jobbade under tid en som VD för KBAB i Karlstad på ett föredömligt sätt  för energieffektivisering och förnybar energi . En utveckling som startade redan under  1990- talet. Åtgärderna var många , organisationen förstärktes med ett antal ”energijägare” som  kom att sätta igång ett antal processer för minskad energianvändning. Läckage  identifierades, ventilatio nssystem förbättrades och isolering utfördes. Resultatet blev att  energibesparingar kunde uppnås som innebar att hela KBAB;s bostadsbestånd med en  stor andel miljonprogramsbostäder, hade bättre energiprestanda än nybyggnadskraven  från Boverket. Miljövinsten var betydande och i kronor sparade KBAB  energikostnader  på ca 20 mkr årligen  

     
2015 Mikael Wik får SERO:s pris 2015. Mikael Wik är verkligen ett föredöme ur miljösypunkt och han lever som han lär
     
2014 Bengt Stridh får SERO:s pris 2014 bl.a för sitt kunniga folkbildningsarbete om framtidens kanske viktigaste energikälla, solenergin

SERO:s miljöpris 2014 går till Bengt Stridh, verksam vid ABB i Västerås. Han har bedrivit ett kunnigt och långvarigt folkbildningsarbete rörande framtidens kanske viktigaste energikälla, solenergin. Bland annat delar han med sig av sina kunskaper och sin erfarenhet på Bengts Villablogg och har hållit många föredrag om solenergins möjligheter på många ställen i Sverige. Därigenom har han spridit kunskap om och entusiasm för satsningar på solenergin under många år. Bengt är en engagerad miljövän som lever som han lär i Gäddeholm där han delvis försörjer sig på solenergi.. Bengt Stridh är således synnerligen meriterad för att få SERO:s miljöpris 2014. Priset delades ut fredag 4 april i samband med SERO:s energiseminarium på Mälardalens Högskola i Västerås.
Pristagaren fick förutom äran en oljemålning med motivet solrosor av västeråskonstnären Anders Hultman.

     
2013 Tomas Kåberger 2013-års SERO-pristagare Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, har tilldelat Tomas Kåberger, välkänd energianalytiker och energidebattör, föreningens energi- och miljöpris 2013, med följande motivering. ”Thomas Kåberger har under mer än 30 år hängivet verkat för ökad användning av förnybar energi och en effektivare energianvändning för att minska belastningen på miljön. Detta är absolut nödvändigt för att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer”. Förutom äran består priset enligt tradition av en originalmålning av Chris Case och motivet är som alltid solrosor. Tomas Kåberger är professor på Chalmers Tekniska Högskola, tidigare adjungerad professor på Lunds Universitet samt generaldirektör på Energimyndigheten. Tomas Kåberger delar professuren på Chalmers med ordförandeposten i Japan Renewable Energy Association, en organisation som bildades efter kärnkraftolyckan i Japan 2011, med syfte att ersätta kärnkraft med förnybara energikällor. Denna post och visar på Tomas Kåbergers globala förtroende inom energiområdet
     
2012 SERO-s energimiljöpris gick i år till Hans Nilsson. Hans Nilsson började i energibranschen år 1966 då han anställdes på Malmö Elverk. Där blev han snart indragen i arbetet med effektivare energianvändning när Malmö blev försökskommun för kommunal energiplanering. Han har varit ordförande och är fortfarande med i styrelsen för ”Svenska Energirådgivare”. Han har specialiserat sig på energistrategier och effektivare energianvändning, och var ansvarig för det svenska programmet för effektivisering som drevs av Nutek, där man teknikupphandlade värmepumpar, kylskåp, fönster, bilar etc. . Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av energismarta produkter. Han har haft och har fortfarande uppdrag för SIDA och är aktiv som fristående konsult i frågor som rör energieffektivisering och han har haft uppdrag för olika energimyndigheter, Vattenfall och i olika internationella organisationer (OECD/IEA) etc. Nu för tiden är det mest fråga om ideellt arbete. – Märkligt, säger Hans, att alla kunniga människor som jobbar ideellt saknar resurser så att de kan nå resultat. De kommersiella krafterna, främst på tillförselsidan, har lagt beslag på resurserna. De har råd att ha folk som kan massmedia och som vet hur man når politikerna och de har råd att investera, ibland tvärt emot vad naturen kräver. Alla vi som arbetar ideellt måste samverka bättre, komma överens om tagen. Vi måste börja spela på samma planhalva som de kommersiella krafterna. De goda krafterna är för splittrade. Vi behöver jobba bättre tillsammans för att få genomslag för våra uppfattningar.
(priset består som vanligt förutom äran en originalmålning av Chris Case) .
     
2011 Thomas B Johansson värdig mottagare av SERO:s energi- och miljöpris 2011. Sedan några år delar SERO ut ett pris till någon dom gör betydande insatser inom förnybar energi och för miljön. 2009 tilldelades priset professor Mats Leijon, Uppsala, för sitt arbete att föra fram den förnybara energin i nya former och 2010 Anders Wijkman för sina insatser för miljöfrågor och hållbara energisystem, både i Sverige och inom EU, där han under många år suttit i Europaparlamentet. 2011 års pris hade många kandidater, men valet föll still slut på professor Thomas B Johannson, en värdig pristagare.Thomas B Johansson har verkat bland annat på Chalmers Tekniska Högskola och på Lunds Universitet och har mycket tidigt insett att man inte långsiktigt kan förlita sig på energisystem som är baserade på ändliga energikällor, huvudsakligen de fossila och nukleära.Thomas B Johansson har därför mycket energiskt arbetat för de hållbara energisystemen baserade på förnybar energi och energieffektivitet
Juryns motivering löd: Thomas B Johansson har under flera decennier varit en av de ledande aktörerna för förnybar energi i Sverige och internationellt. Han har genom sitt arbete i utredningar och seminarier starkt bidragit till att medvetenheten om förnybar energis möjligheter slagit rot i samhällssystemet. Med sin position som professor vid Lunds Universitet har han bidragit till att studentkullar blivit medvetna om energisituationen i världen och hos dem planterat tankar om hur ett framtida hållbart samhälle skulle kunna se ut.
Thomas B Johansson mottog priset i samband med SERO:s energiseminarium i Katrineholm den 15 april.
Även 2011 års pris bestod av en originalmålning av den engelskfödde konstnären Chris Case
     
2010 Anders Wijkman tilldelas priset med motiveringen:
Anders Wijkman har insett vikten av en hållbar samhällsutveckling och kraftfullt agerat för detta inom energi-, miljö- och klimatområdena. Anders Wijkman har med starkt engagemang verkat, främst inom svensk och europeisk politik, för ett långsiktigt perspektiv där företags och individers betydelse för utvecklingen framhålls.”
Också 2010 års pris är en originalmålning av Chris Case.
     
2009 Priset delades ut för första gången vid årsmötet i Uppsala och tilldelades professor Mats Leijon för hans banbrytande insatser inom området förnybar energi. Priset 2009 bestod av en originalmålning av den engelskfödde konstnären Cris Chase och motivet är naturligtvis solrosor.