2018-10-18

 

 

Stadgar

  

Stadgar för Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation SERO
antagna 21 mars 2015

 

§ 1

SERO är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden riksorganisation för regionala energiföreningar, SERO:s sektioner, enskilda medlemmar samt övriga föreningar och institutioner och företag som ansluter sig till SERO:s stadgar. Föreningens huvudsakliga syfte är att genom främjande av förnybar energi värna och skydda miljön. SERO har sitt säte i Köpings kommun. I SERO kan ingå sektioner och associerade föreningar som arbetar med följande energiformer: Vattenkraft, Vindkraft, Solenergi, Geoenergi, Bioenergi, Energihushållning, Bistånd, Elfordon, Vätgas, Bränsleceller, Energi på lantgård, Ekologisk teknik och Energi för eget bruk Dessutom skall SERO verka för att ungdom engageras inom förnybar energi

§ 2

SERO:s och dess medlemmars mål skall vara: 1. Att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan. 2. Att utveckla produkter och pröva metoder och system för småskalig energiteknik användbar både nationellt och internationellt. 3. Att verka för regelsystem som främjar utveckling och användning av förnybara energiformer. 4. Att stimulera till samtidig användning av flera förnybara energikällor för minskad sårbarhet. 5. Att informera i energifrågor och föreslå energilösningar. 6. Att samverka med myndigheter, institutioner och andra organisationer för att uppnå dessa mål. 7 Att verka för att tillgänglig energi används på bästa sätt

§ 3

 I målen för de i SERO ingående föreningarna kan ytterligare mål ingå, under förutsättning att de ej strider mot de i paragraferna 1 och 2 nämnda samt att de godkänns av SERO.

§ 4

Medlemskap Mom. 1. Medlemmar i SERO är samtliga de på grund av organisationens program och stadgar bildade regionala energiföreningarna och sektionerna inom SERO. Mom. 2. SERO är även öppen för enskilda medlemmar som direkt kan ansluta sig till riksorganisationen. Mom. 3. Föreningar och institutioner som stöder SERO:s program och stadgar kan av SERO:s styrelse beviljas medlemskap, som kan prövas av nästkommande årsstämma. Mom. 4. Företag som arbetar med förnybar energi och som stöder SERO:s program och stadgar kan av SERO:s styrelse beviljas medlemskap, som kan prövas av nästkommande årsstämma.

§ 5

Avgifter Mom. 1. Varje till SERO ansluten energiförening och sektion erlägger årligen en på medlemsantalet grundad avgift vars storlek bestäms av årsstämman. Mom. 2. För enskilda medlemmar i SERO samt övriga föreningar, institutioner och företag som är medlemmar enligt mom. 3 och 4 i paragraf 4 bestäms medlemsavgiften av årsstämman för året närmast efter årsstämman. För nytillkommande förening bestäms avgiften av styrelsen fram till årsstämma då omprövning skall ske om föreningen begär det. 2

§ 6

Mom. 1. SERO:s högsta beslutande organ är årsstämman. Ordinarie årsstämma hålls varje år mellan 1 april och 15 juni på tid och plats, som fastställes av styrelsen, vilken även utfärdar kallelse till stämman senast 14 dagar före fastställt datum. Extra årsstämma kan hållas enligt beslut av styrelsen. Mom. 2. Motionsrätt till årsstämman har sektioner, läns- och regionföreningar, enskilda medlemmar i dessa och i SERO samt de enligt paragraf 4 mom. 3 och 4 anslutna övriga föreningarna, företagen eller institutionerna. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före den 1 mars. Mom. 3. Yttrande- och förslagsrätt vid årsstämman har varje medlem. Rösträtt utövas enligt paragraf 7 nedan. Mom. 4. Årsstämman behandlar följande ärenden: 1. Val av ordförande för stämman 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare 4. Godkännande av kallelse 5. Styrelsens årsberättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 9. a. Beslut om medlemsavgifter för kommande år dels för enskilda medlemmar, dels för medlemmar via sektion eller förening samt för övriga medlemmar. b. Beslut om arvoden och kostnadsersättningar 10. Framställningar och förslag från styrelsen 11. Framställningar genom motioner från medlemmar 12. Beslut om antal ordinarie ledamöter och antal ersättare i styrelsen 13. a. Val av ordförande i riksorganisationen b. Val av vice ordförande c. Val av övriga ledamöter och ersättare 14. Val av två revisorer jämte ersättare 15. Val av valberedning för kommande riksstämma bestående av minst 3 ledamöter och minst 1 ersättare samt beslut om sammankallande. 16. Vid stämman väckta frågor, som stämman beslutar ta upp till behandling.

§ 7

Rösträtt Årsstämman består av enskilda medlemmar som äger en röst. Ombud från SERO:s egna sektioner och energiföreningar, som betalar fastställd avgift för sina medlemmar äger utse ett ombud på varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 199 och ytterligare 1 ombud för varje påbörjat 400-tal medlemmar däröver i sektionen eller föreningen SERO-anslutna företag, institutioner och övriga anslutna föreningar äger en röst. Antalet medlemmar som får räknas som underlag för antalet ombud utgör det antal som föreningen eller sektionen redovisat och betalat medlemsavgift för till SERO under föregående år. Behörighet att vara ombud för en förening eller sektion skall styrkas genom uppvisande av protokollsutdrag från den som utsett ombudet. Medlem äger rösträtt när de ekonomiska skyldigheterna gentemot SERO fullgjorts fram till den dag årsstämman hålls. Enskild medlem får företräda annan enskild medlem genom fullmakt. Fullmakt får endast gälla en medlem och vid stämman närvarande enskild medlem får endast använda en fullmakt. Villkoret för rösträtt är att den man företräder fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SERO fram till den dag stämma hålls. Vid val av revisorer och i dechargefrågor har styrelsens ledamöter ej rösträtt.

§ 8

SERO:s styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter med högst 12 ersättare. De senare inträder i vald ordning. 3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott samt inom eller utom sig utse arbetsgrupper eller delegationer för särskilda frågor. Styrelsen är beslutför då 6 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där lottning avgör. Det åligger styrelsen: Att planlägga, leda och samordna riksorganisationens verksamhet Att handha riksorganisationens ekonomi Att utse och anställa den administrativa personalen Att i övrigt utse för verksamheten behövliga delegationer, som har att inför styrelsen redovisa sina resultat Att lämna en saklig information om energifrågor till media. Att tillse att en allsidig och målmedveten upplysningsverksamhet bedrivs för energiföreningarna SERO:s officiella organ är SERO-Journalen

§ 9

Räkenskaper och revision. Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår. Årsbokslut skall vara klart till årsstämman. För att få en fortlöpande överblick av SERO:s ekonomi åläggs styrelsen att minst en gång varje halvår göra en avstämning av ekonomin och i styrelseprotokoll ange denna.

§ 10

Allmänna bestämmelser Styrelsen kan utesluta medlem som icke inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift. Styrelsen kan avstänga medlem som motverkar SERO:s intressen i avvaktan på årsstämmans beslut. Officiella uttalanden i Sveriges Energiföreningars RiksOrganisations namn får ej strida mot föreningens stadgar och syfte.

§ 11

Stadgeändring Stadgeändring kan ske vid ordinarie årsstämma genom beslut med minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade, om stadgeförslaget är kungjort i kallelsen till årsstämman. Stadgeändring kan också ske genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsstämmor med minst två månaders mellanrum.

§ 12

 

Dessa stadgar antogs första gången vid SERO:s konstituerande årsstämma i Eskilstuna den 23 maj 1981 och ändrades vid årsstämman i Köping den 20 april 1985 och vid årsstämman i Linköping den 16 maj 1987, vid årsstämman i Lundsbrunn den 22 mars 1997, vid årsstämman i Grönhögen den 20 maj 2000, vid årsstämman i Älvkarleby den 21 maj 2005 vid årsstämman i Köping den 12 maj 2007 och senast vid årsstämman i Katrineholm den 16 april 2011.