SERO vision

 

 

SEROs program för 100 % förnybar energi i Sverige


SEROs mål är att Sveriges energiförsörjning år 2040 ska baseras på 100 % förnybar energi. Grundprincip för att klara klimatomställningen är att hållbarhet och ekologi överordnas ekonomin. Vi räknar med följande mix:
 

Energitillförsel
Bioenergi    ca 170 TWh Vattenkraft, Vågkraft ca 75 TWh 
Vindkraft      ca 50 TWh Solenergi      ca 40 TWh Geoenergi     ca 20 TWh
Totalt    355 TWh 


 

 Användning: ca 300 TWh, samt ca 55 TWh omvandlings- och överföringsförluster samt export

Hur ska vi nå dit?
Vi kan dela upp energiförsörjningen i tre delar enl. gängse metodik: Transporter, El, Uppvärmning. 

1) För transporter utgår vi från utredningen ”Fossilfrihet på väg”, SOU 2013:84. I den av SERO förordade Åtgärdspotential A minskar energianvändningen med ca 60 TWh jämfört med nuvarande nivå. Försumbara mängder av fossil energi kommer då att användas i trafiken. Totalt ca 45 TWh inklusive inhemskt flyg och sjöfart.

2) Elförsörjningen baseras på en elproduktion på ca 170 TWh, enligt diagrammet nedan.
 

Elförsörjning 
75 TWh vatten- och vågkraft
20 TWh biokraft
50 TWh vindkraft
25 TWh solel 


 

 3) Uppvärmningen kommer att baseras i allt väsentligt på bioenergi och elenergi, mest via biobaserad fjärrvärme, 50 TWh, Solenergi, 15 TWh och värmepumpar, ca, 20 TWh.
 

För att uppnå denna energiförsörjning fordras många styrmedel. Några har vi redan presenterat i samband med vår uppvaktning den 24 november, dvs. vita certifikat, rörliga nätavgifter, individuell mätning av energianvändningen i lägenheter. Här följer kompletteringar.

Styrmedel

Vi föreslår framförallt följande ytterligare åtgärder,
 

1) Nettodebitering av solel, kvartalsbaserat. 

2) Tag bort kravet på momsregistrering och elskatt för mikrokraftsanläggningar mindre än 450 kW.

3) All egenproducerad och egenanvänd el blir skattebefriad upp till 225 kW. 

4) Höj kvoterna i certifikatsystemet så att certifikatens värde stiger till minst 35 öre/kWh, bl. a genom utökad kvotplikt för industrin.

5) Höj kärnavfallsavgiften till 10 öre/kWh

6) Genomför åtgärdspotential A i SOU 2013:84 för trafiken.

7) Använd bl. a fastighetsskatten för att främja energieffektiviseringar i bebyggelsen genom ett bonus-malus-system och förmånliga lån till renoveringar.

8) Inför norska passivhus-normer för alla nya hus efter 2020.

9) Sänk fastighetsskatten för små vattenkraftverk, < 1,5 MW, till 0,2 % 

10) Svenska Kraftnät åläggs att ansvara för att nödvändiga förstärkningar av elnätet kommer till stånd för att fasa in den förnybara energin. 

11) Energimyndigheten får i uppdrag att skyndsamt utreda systemet VFiP, Variable Feed in Premium, i syfte att implementera det senast 2020 för att delvis ersätta certifikatsystemet. 

12) Inför/öka skatt på miljöbelastande utsläpp.

13) Slopa den särskilda uttagsskatten för kooperativt ägda kraftverk.

14) Undanta små vattenkraftverk, < 1,5 MW, från Miljödomstolsprocesser och låt dem istället hanteras av berörd kommun och länsstyrelse.

15) En plan för övergång till el från diesel i lantbruket bör göras. 

16) Hävda Sveriges rätt att inom EU införa nationella stödsystem för småskalig elproduktion, < 1,5 MW. 

17) Utveckla möjligheterna för små elanvändare att bidra till förbättrad effektbalans genom en premie när man sänker effektuttaget vid belastningstoppar.

18) Investera i två gaskraftverk som har till uppgift att trygga effektbalansen.

19) Inför, precis som i Tyskland, prioritet till nätet för förnybar el

20) Stöd havsbaserad vindkraft i enlighet med Energimyndighetens rapportförslag. 

21) Begränsa rotavdragen till energieffektiviserande åtgärder

För SERO. 2016-01-22

 

 
Göran Bryntse, ordf.
 goran.bryntse@sero.se

 
 
 
 
 

2018-02-20