2018-02-04

 

 

Pressmeddelande  

 

     
     
     

Pressmeddelande    2017-11-28
 

’’Mycket är osäkert kring slutförvaret av det svenska kärnavfallet”

SERO:s slutkommentar till slutförvarsprocessen om utbränt kärnbränsle vid Mark och miljödomstolen, MMD, vid Nacka Tingsrätt.

Dalby 28 nov 2017

SERO underkänner det förslag till hantering av kärnavfall som Svensk Kärnbränslehantering, SKB, lagt fram för domstolen. I stället förordar vi ett bättre, billigare och säkrare sätt att hantera avfallet. Vårt förslag innebär att mellanlagret CLAB stängs och utryms. Det bör ersättas med kyltorn av betong där luft cirkulerar av värme från tornen. Denna passiva luftkylning används nu i flera länder medan aktiv vattenkylning av CLAB-modell orsakade en svår explosion i Fukushima med omfattande radioaktiva utsläpp då vattenkylningen upphörde. Kyltornen, kallade Dry Casks kan fungera i 100 år eller mer. Samtidigt minskar restvärme och strålning med över 50 %. SKB föreslår att bränsleelementen inneslutna i kopparkapslar förvaras i bergtunnlar på 500 meters djup. Att spränga dessa tunnlar skulle kosta många miljarder. Alternativet är att stoppa ner avfallet i 5 km djupa borrhål med ca en halv meter i diameter. Lovande försök med den tekniken har genomförts och genom att mellanlagra avfallet i Dry Casks ges rådrum för att dokumentera den tekniken. Hittills har SKB inte redovisat alternativet Djupa borrhål fullt ut vilket Miljöbalken kräver. Miljödomstolen ska lämna ett yttrande till regeringen i december. Därefter kommer regeringen att besluta om att godkänna ansökan eller ställa ytterligare krav. Den nära två månader långa processen i Miljödomstolen har dagligen på plats bevakats av Leif Göransson från SERO.

Göran Bryntse
Ordf. SERO