KRAFTSAMLING I BORLÄNGE


Den 20-21 april arrangerades seminariet Goda Krafter på konferenshotellet Galaxen i Borlänge, som visade sig passa perfekt för ändamålet, en större energikonferens med utställning. Arrangörer var fyra föreningar som främjar förnybar energi: Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, Svensk Vindkraftförening, SVIF, Svensk Vattenkraftförening, SVAF samt Dala Energiförening, DEF.
Dessa föreningar har sitt ursprung i 1980-talet och deras syfte är att främja ökad användning av förnybar energi, företrädesvis de småskaliga produktionsformerna. SERO, som främjar samtliga förnybara energislag, verkar även för en effektivare energianvändning. Goda Krafter är tänkt att bli ett årligen återkommande seminarium för att påvisa möjligheterna för förnybar energi, men även de problem som hämmar tillväxten.


                             Christer Söderberg, SERO, Fredrik Lindahl, Svensk Vindkraftförening  samt Lars Rosén
                              Svensk Vattenkraftförening


 I samband med seminariet höll de arrangerande föreningarna sina årsstämmor. Goda Krafter 2012 lockade 150 deltagare, trots att vintern gjorde ett sista (?) återbesök i Dalarna. Energiseminariet den 20 april var uppdelat på dels en allmän session, dels sessioner speciellt för vindkraft och småskalig vattenkraft. Den allmänna sessionen täckte målsättningar för förnybar energi för Sverige såväl som för EU. Sverige har mycket goda förutsättningar för utvinning av förnybar energi och når inom kort sitt mål för år 2020 i Energidirektivet, 50 procent förnybar energi i slutanvändningen av energi, i synnerhet om energianvändningen blir effektivare. Även för effektiviseringen finns ett EU-direktiv. Sverige skulle således kunna slå av på takten men det skulle strida mot Energidirektivet, där länder med bättre förutsättningar ska kunna överföra sitt kvotöverskott till länder med sämre förutsättningar, samtidigt som man får ersättning för detta. Det är således önskvärt att Sverige fortsätter att öka andelen förnybar energi i minst samma takt som hittills. Det var ett av budskapen som framfördes till riksdagens representant, centerpartisten Erik A Eriksson, samt representanter för Energimyndigheten och regionalpolitiker och de 150 deltagarna.

 Dalarna är för övrigt utsedd till ett av tre pilotlän för att nå högre kvot än riksgenomsnittet, i Dalarnas fall 67 procent. Det allmänna programmet innehöll även lägesrapportering om el- och elcertifikat marknaden, där priserna sjunkit dramatiskt det senaste halvåret, samt hur man finansierar egna energiprojekt när konjunkturen går på tomgång. Dalarna fick även visa hur man arbetar för att utveckla förnybar energi, särskilt inom vind- och vattenkraft. Seminariedagen avslutades med ett avsnitt hur man kan spara energi och bli egen kraftproducent i miniformat, huvudsakligen genom utnyttjande av solenergi. DE särskilda vind- och vattenkraftseminarierna innehöll för dessa energislag de mesta aktuella frågorna som till exempel reglerna för att erhålla tillstånd. Parallellt med seminariet fanns en utställning lockat hela 24 deltagare och det gavs rikligt med tid i programmet för besök hos utställarna.

 
Ett särskilt inslag i programmet var utdelningen av priser till sådana personer som gjort speciella insatser inom energiområdet. SERO:s energi- och miljöpris gick till Hans Nilsson, välkänd profil inom energieffektivisering. Pristagaren fick en originalmålning av den brittiskfödde konstnären Chris Case, motivet som vanligt en solros.
Vindkraftföreningens pris gick till Gert-Olof Holst, känd entreprenör och vindkraftbyggare genom företaget Triventus och SVAF:s pris till ars Hydén, som gjort stora insatser i tillståndsfrågor inom småskalig vattenkraft

 

 Dagen avslutades med en gemensam middag med underhållning, vilken framfördes av den kände musikern Bengan Jansson med samspelt hustru. Ett otroligt musikaliskt par!
Den 21 april var vikt för föreningsstämmor för de fyra arrangerande föreningarna. Christer Söderberg avgick på egen begäran som ordförande i SERO efter sex år på denna post. Göran Bryntse från Falun valdes till ny ordförande. Utöver själva stämmoförhandlingarna gavs mycket information i aktuella frågor, något som mycket uppskattades av deltagarna.
Även denna dag avslutades med en gemensam midddag för de som dröjde sig kvar i Borlänge. Middagen arangerades på en helt unik plats: Bullerforsens gamla kraftstation i Dalälven byggd 1910, numera är ett museum och ersatt av en moderns station. Det blev en festlig avslutning på två intensiva energidagar p det nya temat Goda Krafter. Ett tjugutal deltagare som stannat kvar över natten fick möjlighet att göra studiebesök på ett antal vind- och vattenkraftverk i trakten. Ett stort tack till dem som så framgångsrikt har arbetat arrangemanget av med Goda Krafter liksom till konferensledningen på hotellet.

   

 
Christer Söderberg


     Bilder Goda Krafter del 1

        Bilder Goda Krafter del 2

        Bilder Goda Krafter del 3

        Vill du se föredragen från Goda Krafter i pdf-form klicka här

        Ur Dalademokratern