ENERGISEMINARIUM 2012-11-10

SERO i samarbete med Mälardalens Högskola

 Den 10 november arrangerade SERO i samarbete med Mälardalens Högskola, MdH, ett energiseminarium i högskolans lokaler i Västerås. Seminariet handlade om den förnybara energins möjligheter att bidra till energiförsörjningen, nu och i framtiden.
Seminariet inleddes av professor Erik Dahlqvist, MdH, som hälsade välkommen och redogjorde för den omfattande forskning och utveckling som pågår inom förnybar energi. MdH är en högskola som profilerar sig på förnybar energi trots att en stor del av högskolans verksamhet ligger i en kärnkraftstad som Västerås.
Efter prof Dahlqvist följde MdH:s andra energiprofessor, Björn Karlsson, som redogjorde för det kraftigt ökade intresset för solel, stimulerat av prissänkningar och investeringsbidrag. Åhörarna fick veta att det nu är privatekonomiskt lönsamt med egen solelsproduktion i hushållet, om nettodebitering med tillräckligt långa avräkningsperioder införs.
Peter Danielsson och Göran Bryntse från SERO gav oss en inblick i EU:s olika energidirektiv och Sveriges roll i dessa. Genom en avsevärd ökning av den förnybara energiutvinningen och en sjunkande energianvändning har Sverige i praktiken redan uppnått den kvot som enligt direktivet ska vara uppnådd år 2020.
Gustav Melin, VD i SVEBIO, kunde visa den stora ökningen i användningen av bioenergi och den stora potential som finns inom svensk bioenergi samt att tillväxten är större än uttaget. Gustav gav en mycket bra och pedagogisk presentation.
De minsta energiformerna, ibland benämnda egen energi, är på stark frammarsch. Ju mer energipriserna, energiskatterna och nätavgifterna ökar, desto större blir intresset att stå för sin egen energiförsörjning. Sven Ruin, SERO, har i många år arbetat med dessa frågor, både i utredningar och utveckling av egna utrustningar och kunde ge oss intressant nulägesrapport.
Olof Karlsson, SERO, nestor inom vindkraft, har under många år arbetat med utvecklingen av den svenska vindkraften, arbetat med förbättring av villkoren för småskalig elproduktion samt ekonomiska analyser. Olof kunde redovisa att de ekonomiska förutsättningarna för investering i vindkraft försämrats avsevärt de senaste två åren, trots att priset på vindkraftverk sjunkit ge nom teknisk utveckling och massproduktion.
Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen, är väl den mest lämpade att tala om effektivare energianvändning. I bland hävdas att vi nästan gjort allt som möjligt, men Hans visade på motsatsen och att EU:s direktiv om 20 procents effektiivesering till år 2020 inte är orealistiskt.
Christer Söderberg, som bl a har en lång verksamhet som elproducent, ser en period med elöverskott och därmed låga elpriser under ett antal år framöver. Det som kan höja elpriset på den nordiska elmarknaden är ökad elexport genom fler utlandskablar, men även störningar kärnkraftproduktionen och torrår kan höja elpriset. och frågor.

Stort tack till Olof Karlsson som låg bakom detta intressanta energiseminarium samt Mälardalens Högskola som ordnat med utomordentliga lokaler och bjöd på sina främsta föredragshållare på energiområdet. Christer Söderberg

Här hittar du ett urval av dagens föredrag.

Välkommen och Energiaktiviteter på MdHProf. Erik Dahlquist, MdH
Teknikneutralt investeringsstöd till solceller och solfångareProf. Björn Karlsson MdH
Läget för bioenergin och biodrivmedelGustav Melin, Vd för SVEBIO
Konsumentmärkning av små vind- kraftverk,samt nätoberoende
egen el från vind, sol och vatten
Sven Ruin, SERO och TEROC
Vindkraftens ekonomi i dagOlof Karlsson, VD Ölandsvind
Energiprognoser för 2020, 2030, 2050Peter Danielsson, SERO
Keep on Track
Göran Bryntse, SERO
Potentialen för att minska energianvändningen     
Hans Nilsson, Energieffektiviseringsföretagen
 El och certifikatmarknadenChrister Söderberg, SERO

             

    

 Från vänster: Prof. Björn Karlsson, MdH, Sven Ruin, SERO, prof. Erik Dahlquist, MdH samt Göran Bryntse, odf. SERO