Biodrivmedel: Vilken politik krävs för underlättandet av ökad inhemsk produktion och användning

För att ta reda på vilken politik för krävs för att få till en ökad inhemsk produktion och användning av biodrivmedel i Sverige intervjuade jag några representanter från näringslivet, energiorganisationer och riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner. Artiklar publicerades i SERO:s tidning Förnybar Energi och Energieffektivisering nr 4 2016 och nr 1 2017. Jag publicerade även en artikel med erfarenheter från min egen forskning om biodrivmedel.

Saker som kom upp flera gånger var bl.a. vikten av långsiktiga och förutsägbara spelregler, politiska mål om fossilfri fordonsflotta, premiering av klimateffektivitet, att genom en årligen ökande reduktionsplikt för växthusgasutsläpp för låginblandade biodrivmedel i fossila drivmedel säkra en lägstanivå för minskning av klimatpåverkan, att säkra en bibehållen konkurrenskraft för höginblandade biodrivmedel, teknikneutralitet, bonus malus för premiering av miljövänliga fordon, samt att upphandling kan användas som styrinstrument. Det är viktigt att ta itu med problemen med EU:s regelverk och tydligt säga ifrån där detta vilar på felaktiga grunder. Man bör även underlätta för lantbrukare och skogsbruket att använda förnybara drivmedel. Det inverkar ju på hur miljövänlig produktionen av biodrivmedel och livsmedel blir. Det krävs även ett robust regelverk som förhindrar fusk och försäljningen av icke klimateffektivt och socialt acceptabelt producerade importerade biodrivmedel. Det är vidare viktigt att satsa på forskning och utveckling.

Nedan finns artiklarna för nedladdning, samt de politiska partiernas svar i sin helhet med länkar. Det finns även länkar som tar upp bakgrundsmaterial till sådant som diskuterats av antingen näringslivsrepresentanterna eller de politiska partierna i artiklarna.

Artikel ”Politiska beslut behövs för ökad produktion av biodrivmedel” och artikel ”Vad krävs för att grödbaserade biodrivmedel ska ge låg klimatpåverkan?” i Förnybar energi Nr 4 2016 finns att ladda ner HÄR.
Artikel ”Sju av åtta partier vill underlätta för biodrivmedel” i Förnybar energi Nr 1 2017 finns att ladda ner HÄR.
Socialdemokraternas svar i sin helhet finna att ladda ner HÄR.
Centerpartiets svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.
Moderaternas svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.
Miljöpartiets svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.
Kristdemokraternas svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR
Vänsterpartiets svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.
Liberalernas svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.
Sverigedemokraternas svar i sin helhet finns att ladda ner HÄR.

Länkar:

Svebio:
https://www.svebio.se/

SPBI - Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet:
http://spbi.se/

Lantmännen Energi:
http://lantmannen.com/om-lantmannen/organisation-och-verksamhet/division-energi/

LRF Energipolitik:
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/energipolitik/

Energifabriken:
https://www.energifabriken.se/

Regeringskansliet:
Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn, Publicerad 17 mars 2017:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/branslebytet---klimatomstallning-i-transportsektorn/

Så ska regler för biobränsle fungera, Publicerad 17 mars 2017:
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/03/sa-ska-regler-for-biobransle-fungera/

Sänkt skatt på biodrivmedel, Publicerad 14 mars 2016:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/sankt-skatt-pa-biodrivmedel/

Ansökan till EU-kommissionen om förlängd skattebefrielse av biodrivmedel, Publicerad 12 oktober 2015:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/ansokan-till-eu-kommissionen-om-forlangd-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201384/

Energimyndigheten:
Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel, Rapport ER 2016:30:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/forslag-till-vagval-av-styrmedel-for-okad-andel-biodrivmedel-i-bensin-och-diesel/

2030-sekretariatets Remissvar på Regeringskansliets promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel:
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/oppet-forum/fores/remissvar-sankt-skatt-pa-biodrivmedel-2030-sekretariatet.pdf

Energimyndighetens program för biodrivmedel:
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/transporter/biodrivmedel/

Ökad biodrivmedelsanvändning kräver teknikutveckling, Pressmeddelande 19 december 2016:
http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/pressreleases/oekad-biodrivmedelsanvaendning-kraever-teknikutveckling-1699096

IPCC:
IPPCs rapport kan verka negativ mot användning av biodrivmedel. Det är emellertid viktigt att förstå att de exempel som tas upp i rapporten huvudsakligen gäller områden där brist på vatten och åkerareal råder och skog, ofta regnskog, huggs ner för odling av biodrivmedel. Alltså det som vi måste undvika för framgångsrik och hållbar produktion av biodrivmedel. Rapporten visar tydligt att det är mycket viktigt att ha full koll på odlingssystemen för man hållbart ska kunna producera biodrivmedel. De problem som tas upp i rapporten är inte aktuella i större delen av norra, västra och östra Europa:
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-IntegrationBrochure_FINAL.pdf
http://theconversation.com/ipcc-report-biofuels-alone-are-unsustainable-but-can-still-help-combat-climate-change-25046


Övergiven eller ej brukad åkerareal vårt närområde:
I den första rapporten utreds hur stor potentialen för att öka odlingen av grödbaserade biodrivmedel är inom EU. Man kommer fram till att potentialen högt räknat är 1-1,5 miljoner hektar jordbruksmark. Om hela detta område skulle mobiliseras, kan det generera 7,7 till 16,7 miljoner ton torr biomassa per år med ett energiinnehåll av 139 - 300 PJ.
http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=F6E6DA60-5056-B741-DBD250D05D441B53


I den andra rapporten har man kommit fram till att det finns drygt 50 miljoner hektar övergiven åkerareal i vårt närområde, huvudsakligen i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Denna areal utgör en stor potential för en framtida odling av biomassa. Man ska dock vara medveten om att jordarna i det här området oftast inte är lika bördiga som i Västeuropa, det är torrare, somrarna varmare och vintrarna kallare. Stora områden kan vara helt eller delvis övergivna. Detta gör att man inte direkt kan odla alla grödor med lika hög avkastning som i Västeuropa. Sannolikt blir avkastningen betydligt lägre. Troligen passar extensiv odling av perenna grödor såsom olika typer av energigräs eller energiskog bäst i stora delar av områdena. Dessa grödor kan även först behöva anpassas till området och till detta behövs först forskning och utveckling. Trots detta är potentialen stor:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/035035/meta


I den tredje rapporten, publicerad av Energimyndigheten anges på sidan 105 (Tabell 55) att den areal, i Sverige, som ligger i träda kommer att öka kraftigt fram till 2035. Detta betyder att stora arealer kommer att frigöras som kan användas till odling av grödor till biodrivmedel:
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/prognoser-och-scenarier/scenarier-over-sveriges-energisystem.pdf


LCA:
Livscykelanalyser (LCA) av svenska biodrivmedel visar på en betydande reduktion av utsläppen av växthusgaser jämfört med sina fossila motsvarigheter:
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3402767/1661857.pdf
http://www.ragnsells.se/Global/ovriga_dokument/forskardagen%202011/2_LCA_av_biodrivmedel_Linda_Tufvesson.pdf


  
Sven Bernesson har under flera år forskat på biodrivmedel och bioenergi vid Sveriges lantbruksuniversitet. I denna forskning har bland annat livscykelanalyser (LCA) ingått. Under senare år har Sven jobbat med lobbying av politiker för SERO inom bl.a. Keep on Track - projektet.
http://www.sero.se/sida40.html