Det vet ju alla.

Våra politiker och journalister har vägledda av IPCC och marknadsföraren Al Gore definierat växthuseffekten synonymt med koldioxid som vår tids ödesfråga. Det som väcker förvåning är nyhetstablån på Sveriges Television. Programtablåerna innehåller timmar med rubriken Sportnytt där man in absurdum analyserar ett mål som missats av någon av våra nya svenskar med kända namn som Slatan, Nästa programpunkt med stor betydelse är Ekonominyheterna som har något begränsad sändningstid i jämförelse med en av de stora mottagarna av statliga bidrag och eget program kallat Kulturnyheter.

Den ödesfråga som matar oss medborgare under rubrikerna Energi och Miljö nämns i förbigående i TV:s nyhetssändningar. Frågan fokuseras i första hand till vindkraftprojekt som planeras i anslutning till områden där starka motståndsgrupper får ett starkt gehör för sina protester. Ofta fokuserade till störning av en landskapsbild sedd från den egna sommarstugan.

I nyhetsvärlden får man lätt uppfattningen att vår största ödesfråga är matchen mellan AIK och Djurgården, I programtablån saknas fullständigt programpunkten Energi- och Miljö Nytt liktydigt med - hur skall vi lösa dessa frågor, vad finns det för alternativ och hur ser alternativens livscykelanalys ut? Vad gör vi i dag? Vad tror vi om morgondagen?

Vi möts ständigt av politiker, tjänstemän och beslutsfattare som uttrycker sig i termer som "det vet ju alla" utan hänvisning till tillförlitlig dokumentation. Alla förutsätts exempelvis ha en klar uppfattning om det miljövänliga tåget. Få utredningar om ens några finns med livscykelanalys av räls, sliper, banläggning, rullande materiel, järnvägskorsningar, energiförsörjning - vid eldrift likvärdigt med elproduktion, omformarstationer, ledningsnät samt olycksrisker och turtäthet. Allt detta ställt i relation till landsvägstrafik.

Vid handläggning av vattenmål i miljödomstol är tesen "det vet ju alla" mer regel än undantag när det gäller vattenkraftens påverkan på fiske och det ekonomiska bortfall som kraftverksägaren anses tåla vid bortledning av vatten för fiskebefrämjande åtgärder. Man vill lätt ansluta till tesen att fiskaren är det största hotet mot fisken, Men så är inte fallet i vattenmål. Där anses alla veta att vattenkraften är det största hotet mot fisken utan att ståndpunkten är vetenskapligt fastlagd, Åsikten faller lätt in under rubriken "Politisk vandalism" liktydigt med "uppfattning som saknar vetenskaplig grund".

Media levererar en bild av koldioxidutsläpp där alla förutsätts veta att skorstenar spyr ut koldioxid, när de visade skorstenarna i de flesta fall är tornen till kol- och atomkraftverkens kyltorn där vattenånga bolmar ut i stora moln. "Det vet ju alla" att skorstenar spyr ut koldioxid när de förevisade i verkligheten släpper ut vattenånga och vid våra atomkraftverk radioaktiva gaser. "Alla" verkar inte veta att vattenånga är den största och viktigaste växthusgasen tätt följd av metan med koldioxid på tredje plats när "alla" vet att koldioxid är den stora boven.

Kanske måste samhället med jämna mellanrum utvärdera vedertagna sanningar, men i begreppen staten och samhället? Vem är då staten? Om du och jag är samhället är då staten organisationer som är en stat i staten som polis, åklagarväsendet, kyrkan, militären?

En sak vet vi alla att sol, vind och vatten är outtömliga miljövänliga energikällor! Men regelverkens samhällsförankring är många gånger diffus och bör ifrågasättas och kritiskt granskas av samhället d.v.s. du och jag,