Luftaffärer?
NÄR FINANSKRISEN AVSLÖJAR luftaffärer i spekulativ värdetillväxt i bostäder känns det tryggt att jobba med affärer som luften - vinden ger i vindkraftbranschen.

Vår välfärd bygger på god tillgång av energi. Energimyndigheten har satt målet 30 TWh vindkraft till 2020. Det innebär att ca 200 miljarder SEK ska investeras i utvinning av energi från en förnybar källa i ett naturligt kretslopp. Varför slåss inte svensk industri mer om leveranser till de investeringarna? Varför har inte svensk bilindustri en elbil framme nu, när försäljningen av de fossilbränsleslukande fordonen sviker? Ett tidigare accepterande av den framtida transportapparatens behov hade minskat varsel i arbetsmarknaden inom fordonsindustrin. Världssamfundet ska ställa om från ett fossilbränsleberoende på 85 % av 130000 TWh per år. Den totala uranreserven är ca 551000 TWh. 551000/130000 = drygt fyra år! Fossilbränslelagren är inte oändliga, samtidigt som vi helst inte vill använda dem med tanke på klimateffekterna. Det krävs nytänkande krafttag.nu med el som bärare av förnybar energi.
Tema utbildning behandlas i #5 av Svensk Vindkraft. Välutbildad personal till vår framtidsbransch är synnerligen angeläget. Strömsund, Gotland, Halmstad och Varberg erbjuder stora möjligheter för att skapa en grund till de olika arbetsuppgifter som ökar snabbt i vår bransch. Utbildning sker inte bara i skolans värld. Fortbildning sker inte minst vid konferenser, seminarier och utställningar som vid den Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar i våras, Vinddagarna i juni och september och nu senast vid VIND2008 i Malmö som gav ett nytt rekord för antal besökande till en vindkraftkonferens i Sverige.
Sedan lång tid tillbaks har människor genom uppoffrande insatser i form av arbete, pengar eller på annat sätt erhållit andelar i kooperativa ekonomiska föreningar som Konsum, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar, jord- och skogsbrukets producentkooperativ etc. Syftet med en ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Genom samverkan har det ofta skett genom att föreningarna kan erbjuda sina medlemmar varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser på en fri marknad. När vindkraften träder in på spelplan i form av ekonomisk förenig ska enligt Skatteverket skillnaden mellan den övriga marknadens varupris på el och en ekonomisk förenings varupris på el beskattas. Är det Skatteverkets roll att avgöra rätt pris på en sedan 1996 fri marknad?
SOM-institutet har gjort undersökningar om svenskarnas uppfattning om vindkraft sedan 1999. Allt fler gillar vindkraften och en ökande andel kan även tänka sig att ha vindkraftverk till granne. Acceptansen kanske snart är lika stor som till äldre tiders 500 000 väderkvarnar i Europa, eller som någon ur dagens generation grundskoleelever svarade på frågan om synpunkt på ett vindkraftverks intrång i landskapsbilden: "Vadå? De har väl alltid stått där!"
Vindkraften är fantastisk!

Jan-Åke Jacobson

 

 :