ISLAND VÄRLDSLEDANDE PÅ FÖRNYBAR ENERGI
 

I samband med att SERO arrangerade en studieresa till Island i slutet av september besökte tre representanter från SERO den isländska Energimyndigheten, Orkustofnun.

Den svenska delegationen bestod av Christer Söderberg, Peter Danielsson och Kilian Svensson, som mötte generaldirektör Gudni Johannesson med två medarbetare. Isländska kan vi inte förstå och var förberedda på att mötet skulle hållas på engelska, men till vår överraskning blev det i stället svenska!

Det visade sig att Gudni Johannesson hade varit professor på Tekniska Högskolan i Stockholm under 17 år och kraftchefen på Landsvirkjun (motsvarar Vattenfall) Bjarni Bjarnason hade varit verksam  många år på Umeå Universitet.  Våra diskussioner flöt därför helt smärtfritt. 

Energisituationen på Island är helt unik, man har stora energiresurser och en liten befolkning, ca 300 000 invånare, därav det ringa behovet av energi.  Utnyttjandet av energiresurserna består nästan helt av vattenkraft och geotermisk energi, det finns enbart ett vindkraftverk  på Island, eftersom det finns ett överskott av el från vattenkraft och geotermisk kraft.  Dessa förnybara energislag täcker 80 procent av landets energianvändning, de resterande 20 procenten är fossila bränslen för fordon och fiskeflottan, men strävan är att 100 procent av energianvändningen ska komma från inhemska och förnybara energislag.  Island har länge framhållits som det land där vätgasen skulle bli en stor energibärare, framförallt för fordon, men den utvecklingen har bromsat in.

Enligt Gudni Johannesson  beror det på att fordonsapplikationer med vätgas ännu ej nått den önskade tekniska nivån, och nu satsar man på elbilar till lands, men försöker ersätta fiskebåtarnas fossila bränslen med vätgas. 

Att Island har geisrar och heta källor som skapas av underjordisk värme är bekant, men att denna är så relativt lätt tillgänglig beror på en djup spricka i marken som sträcker sig från sydväst till nordost och gör åtkomsten av geotermisk värme lättare.  Men det är inte enbart värme man får från underjorden, det är även en mindre behaglig doft av svavel.

Men även vattenkraften har en stor potential varav enbart en mindre del utnyttjas.  Det är något överraskande att större vattendrag har kunnat bildas på den begränsade yta som utgörs av Island.  Men förklaringen är den höga nederbörden och den ringa avdunstningen i det svala klimatet samt att höjdvariationerna  är stora.  Någon har liknat det isländska landskapet som en kombination av Norge, Skottland och Månen.

Europas största vattenkraft de senaste 10 åren, Karahnjukar på östra Island med en effekt på 700 MW, togs i drift för snart två år sedan. I Sverige finns enbart ett vattenkraftverk med större effekt, Harsprånget.

Men var får man avsättning för all denna effekt och energi? Jo, man byggde samtidigt ett aluminiumsmältverk i närheten.  Det är Islands energipolitiska inriktning, att inte satsa på kablar till Norge och skottland utan inbjuda elintensiv industri att etablera sig på Island och erbjuda låga elpriser.  På detta sätt får man ökad avsättning för vattenkraften, fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.  Allt detta är gynnsamt för Island som nation, och just nu kanske mest skatteintäkterna eftersom Island är ett av de länder som drabbats hårdast av den globala finanskrisen.

Vi diskuterade olika områden där SERO och Orkustofnun kunde utbyta erfarenheter och närmast låg att SERO informerar om de EU projekt vi deltar i, REPAP och Stream Map, samt att vi utbyter erfarenheter om haverier i mindre vattenkraftdammar, där vi i Sverige de senaste fem åren har dåliga erfarenheter, vilket även Island har.

Även beträffande Ramdirektivet om vatten kan ett erfarenhetsutbyte bli aktuellt.  

Det ska bli spännande att följa Islands väg mot ett samhälle helt baserat på förnybar energi, kanske med undantag för flyget. 

                                   

Bjarni Bjarnason, Kilian Svensson, Gudni Johannesson, Christer Söderberg, Peter Danielsson, Kristinn Einarsson. Bild från vänster:

Bjarni Bjarnason, Kilian Svensson, Gudni Johannesson, Christer Söderberg, Peter Danielsson, Kristinn Einarsson.

   
Christer Söderberg och Peter Danielsson.