ENERGITILLSTÅNDET

Ca 85 % av energiförsörjningen i världen kommer från de fossila energikällorna, kol, olja och gas. Ca 2,5 % elenergi kommer från kärnkraft. De förnybara energikällorna domineras av bio- och vindenergi och svarar för ca 13 % av världens energiförsörjning. Hotande oljebrist och klimatförändringar orsakade av utsläpp från förbränning av fossilt bränsle har skapat ett läge där drastiska åtgärder erfordras av världens nationer.

EU vill minska med 50 %
EU siktar på en minskning av fossila energikällors andel till 50% 2050. Det finns forskare som hävder att det inte räcker. Målet behöver kanske vara 80%. För att detta skall få effekt måste då övriga världen följa med. Det är enligt min mening inte troligt att om drastiska förändringar av människans villkor skall kunna undvikas så kommer energiförbrukningen i värden inte kunna hållas på den nivå vi har idag och än mindre öka som en hel del prognosmakare förutspår.

Hoppet står till förnybar energi
Trycket på förnybara energikällor kommer att bli allt starkare när mänskligheten efterhand tvingas inse att energitillgången kommer att begränsas. EU:s ambition om 20% förnybar energi 2020 är vällovlig men kommer kanske inte att räcka. Det vore i det här läget rimligt att koncentrera satsningarna på förnybara energikällor och inte splittra resurserna på ändliga nukleära och fossila energikällor. De långsiktiga effekterna av en fördröjning av förnybar energi kan bli ödesdigra. Nu är det inte bara tillgångssidan som behöver åtgärdas, kraftiga åtgärder för att spara energi, energieffektivisering, måste vidtas.

Det går att minska energianvändningen
Det finns analyser som pekar på att energianvändningen i bostäder i EU kan minskas med
40 % och att industrin i många fall kan reducera energianvändningen i samma storleksordning. Regering och riksdag bör kraftfullare än idag verka för att skapa incitament så att denna potential snabbt kan utnyttjas.

Solenergi i olika former det enda hållbara
Det finns bara ett system som kontinuerligt bygger upp lager av användbar energi nämligen fotosyntesen. Därutöver finns ur jordens synvinkel långsiktigt användbar energi i solinstrålningen. Den förekommer förutom i form av direkt solenergi som vindenergi och vattenkraft. Vågkraft är också en komponent. Solen är den enda långsiktigt hållbara energikällan.

Omtänkande måste till
I övrigt behövs ett omtänkande ifråga om resursanvändningen i samhället. Att som nu med hjälp av prima råvaror och prima energi tillverka produkter som snabbt förbrukas för att hamna på soptippen är ohållbart och strider mot grundläggande fysikaliska principer som termodynamikens huvudsatser. Återanvändning och recirkulation måste införas. Uttag från lagrade reserver måste minimeras.
Den omställning vi står inför är mångfalt kraftigare än vad vi hittills föreställt oss men kan genomföras om vi verkligen vill.