ENERGISEMINARIUM I ETT SOLIGT KATRINEHOLM

Solen lyste över Katrineholm den 15 april när SERO höll sitt årliga energiseminarium i samband med sin årsstämma, denna gång med Sörmlands Energiförening som medarrangör.
Drygt 60 personer hade samlats för att ta del av det omfattande programmet som tog upp den europeiska och globala energisituationen, vilken utveckling och marknadsposition den förnybara energin uppnått och hur kärnkraftolyckan i Japan kan komma att påverka energiframtiden i Sverige.
Seminariet inleddes av en välkomsthälsning av kommunalrådet Göran Dahlström och ett inledningsanförande av SERO:s ordförande Christer Söderberg, som varnade för det globala beroendet av fossil energi, vilket i dagsläget är över 80 procent och är i stigande trots alla ansträngningar att öka andelen förnybar energi. Detta beroende är en helt ohållbar situation eftersom de fossila energikällorena är ändliga, kvarvarande användningstid är nu överskådlig, samtidigt som deras användning mycket starkt påverkar miljö och klimat.

 Biogas och biokol

Kurt Hansson från SERO:s bioenergisektion visade på behov av regelförändringar för att biogasen ska få den roll den bör ha i energisektorn, samt biokol för att förbättra jorden och binda koldioxid. Biokol som brukas ned i jorden benämns Terra Preta, svart jord på portugisiska, en kunskap som mycket länge funnits i Sydamerika.

 

 Ny lag om elcertifikat

Inom kort kommer en för de små elproducenterna viktig händelse: En ny elcertifikatlag kommer att läggas på riksdagens bord och i denna föreslås att Norge ska ingå i systemet.Gustav Ebenå från Energimyndigheten redogjorde för de förändringar som kommer att föreslås. Många svenska producenter känner oro för att billig norsk utbyggnad ska sänka priset på elcertifikaten. Om så blir
fallet kommer det att visa sig om något år då den nya lagen ska träda i kraft vid kommande årsskifte.

REPAP, ett EU-projekt

SERO är genom EU-projektet REPAP engagerad i utvecklingen av Sveriges väg mot EU:s 2020-mål för förnybar energi och energieffektivisering. REPAP ska analysera och bedöma medlemsländernas stimulansåtgärder och möjligheter att uppnå målen i sina respektive handlingsplaner. Svenska REPAP har konstaterat att målet för andelen förnybar energi i Sverige, 50 procent, är för lågt satt och att man år 2020 med stor sannolikhet bör nå 70 procent.

 Egen elproduktion

Entreprenören och visionären Johan Ehrenberg, Egen El, fortsatte seminariet genom att visa vilken enorm potential det finns att bli sin egen elproducent med små vindkraftverk och solceller som är uppsatta på den egna fastigheten där man använder sin egenproducerade el. Med kommande regelförändring ska det bli möjligt att med nätbolaget balansera tillfällen med överskott mot tillfällen med underskott, så kallad nettodebitering. Johan har även utanför Katrineholm en höjd, ?kullen?, med ett antal mindre vindkraftverk och solceller under utprovning.


 Värmepumpar

Av Ola Brendell från Nibe fick vi en uppdatering om värmepumpsområdet. De flesta har väl uppfattningen att värmepumpar idag är en mogen teknik, men det visade sig att utvecklingen på inget sätt har stagnerat. Det är också viktigt för värmepumpsbranschen hur värmepumpar ska definieras i EU:s förnybarhetsdirektiv.

LRF:s nya energisatsning

Carl Wachtmeister, energiansvarig på LRF, visade att förnybar energi numera ingår i de areella näringarna hos LRF. Man har skapat en ny organisation för att ta hand om det stigande energiintresset hos sina medlemmar.
Katrineholms energisatsningar
Inom Katrineholms kommun har det gjorts en hel del satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Kommunens klimat- och energirådgivare Kjell Dävelid kunde redovisa nya verksamheter, huvudsakligen vattenkraft, energilagring och energieffektivisering samt demonstration av egen elproduktion som gjorts inom kommunens gränser.

Vindkraft i Sörmland

Tord Dahlén från Sörmlands Energiförening presenterade den vindkraft som etablerats i Sörmland. I jämförelse med andra delar av landet är det få vindkraftverk uppförda i Sörmland, eftersom medelvinden i allmänhet är för låg. Men moderna vindkraftverk kan byggas med betydligt högre torn och därmed nå kraftigare vind. Därför planeras nu en grupp med större verk nära Hjälmaren.

Smarta elnät

Math Bollen från Energimarknadsinspektionen gjorde en intressant presentation av så kallade smarta elnät, där elkunden i framtiden kommer att bli en marknadsaktör.
Smarta elnät tillhör de områden som för närvarande tilldrar sig stort intresse. Elkunden ska ha timvis mätning och rörligt elpris knutet till Nordpool och kunna anpassa sin elanvändning till timmar med lägre elpris och lägre nätbelastning. Har kunden även en integrerad elproduktionsanläggning är nettomätning/nettodebitering viktig för funktionen i det smarta elnätet. Men det dröjer nog minst 7-8 år innan vi har det smarta elnätet på plats.

El från solen

Professor Anders Hagfeldt från Uppsala Universitet gav en intressant inblick i framstegen för solelektricitet, detta högintressanta område. Denna presentation handlade i första hand om el från den form som benämns Gretzel-celler.

 

Energisatsningar på landsbygden

Katrineholm är centrum för ett EU-projekt som benämns Gränslandet. Det innebär satsningar på projekt som kan utveckla landsbygden, som i detta fall omfattas av delar av Sörmland, Närke och Östergötland. Karina Weinhede gav os en utförlig beskrivning av de målsättningen med verksamheten och de projekt som genomförts. Ett projekt som fått stöd är värmelagring med hjälp av salt i Boda Kvarn utanför Katrineholm, ett av besöksobjekten efter seminariet.

Elektrifiering på Colombias landsbygd

Två studenter från Högskolan i Skövde, Sara Andersson och Johanna Granebring, har gjort ett examensarbete om elektrifiering av isolerade byar i Colombia, Sydamerika.
Det var spännande att lyssna till beskrivningen av en civilisation helt annorlunda än vår där byarnas elbehov vanligtvis tillgodosågs av dieselkraftverk. Små enkla vattenkraftverk förefaller vara den bästa lösningen, men ett stort problem är vattendragens stora nivåvariationer, i det studerade fallet upp till 15 meter under regnperioden.

De globala energifrågorna

Seminariets sista presentation gavs av professor Thomas B Johansson från Lunds Universitet, titeln var Global Energy Assessment, men framfördes på svenska. Det var en oerhört intressant framställning om hur viktigt det är att över hela världen snabbt komma igång med omställning av energisystemet.

Avslutande paneldebatt

Som sig bör avslutades seminariet med en paneldebatt med ?vår? professor,
Thomas Sandberg från KTH, som debattledare. Thomas är medlem med egna kraftverk i Småland. Rubriken var ?hur kommer energiframtiden i Sverige se ut efter Fukushima?.
Panelen bestod av Liselott Hagberg från Folkpartiet, Lise Nordin från Miljöpartiet,
Johan Ehrenberg, Thomas B Johansson samt Göran Bryntse och Christer Söderberg från SERO.
Inledningsvis handlade det mest om kärnkraft och hur olyckan i Japan kommer att ändra synen på kärnkraften med höjda säkerhetskrav på framtida kärnkraftverk, men debatten fortsatte om en ny syn på förnybar energi och hur denna kan förändra regelverket så att det leder till ett hållbart energisystem.

Studiebesök

Efter seminariet var deltagarna inbjudna till studiebesök på ett vindkraftverk i Vingåker, ”Kullen” med ett stort antal små  vindkraftverk och solceller för utvärdering vilka som bäst lämpade sig bäst att använda för produktion av egen el, samt Boda Kvarn, där man kunde studera värmelagret och det moderna kraftverk som togs i drift 2007.  Det första togs i drift 1890.

Dagen avslutades med en gemensam middag i stadshotellets vackra gästmatsal.

Christer Söderberg 2011-04-26 Presentationer från seminariet hittar du här.
 

 


Skriv din text här...